Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

LONA-projekt, Mölnbacka ekhage

Forshaga kommun har genomfört ett projekt där man har inventerat ekhagen i Mölnbacka, med avsikt att upprätta en skötselplan för området.

Mölnbacka ekhage

I Mölnbacka finns en ekhage med många stora ekar och flera fina orkidéearter. Hagmarken har förr varit betad men är nu igenväxt och utan hävd. Området finns med i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering och även i kommunens naturvårdsprogram.

LONA-projekt

2012 ansökte Forshaga kommun om stöd till ett LONA-projekt (den lokala naturvårdssatsningen) och fick detta beviljat för att inventera kärlväxter, insekter och skyddsvärda träd, samt att ta fram en skötselplan för hagmarken.

Genom detta projekt ville kommunen få kunskap om områdets nuvarande status och sedan göra en åtgärdsplan. Projektet omfattar inte själva restaureringen eller skötseln i sig, utan skötselplanen kommer att ligga till grund för en framtida restaurering av området.

Inventeringar

Inventering av floran genomfördes under 2013, och 2015 inventerades fjärilar. Med dessa inventeringar som grund togs en skötselplan fram för området.

Hagens naturvärden är i dagsläget starkt hotade av igenväxning. För att bibehålla och på sikt utveckla dessa rekommenderas återupptaget bete samt efterföljande röjning av lövsly och granar.

Under rubriken"Dokument" här på sidan finner ni dokument på de inventeringar som har gjorts i området, bland annat en fjärilsinventering och en karta över trädinventeringen. Ni hittar även skötselplanen som tagits fram.

De som deltog i projektet var Forshaga kommun, Hushållningssällskapet Värmland och Botaniska föreningen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-05-18

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00