Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Skol­inspek­tionens beslut efter tillsyn hösten 2018

Under hösten 2018 har Skol­inspektionen genomfört regel­bunden tillsyn på Dejeskolan F-3 för att se om kommunen uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan.

Skolinspektionens gransk­ning ska bidra till alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. För varje verksamhet som Skol­inspektionen granskar skrivs ett beslut. Senast den 28 augusti 2019 ska kommunen vidta åtgärder på förelägganden från Skol­inspektionens beslut.

Områden där Skolinspektionen har funnit brister - två före­lägganden som kommunen ska följa

 

Grundläggande förutsättningar för skolenheten
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kommunens åtgärd
Rektorn ska se till att elevhälsan främst används förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Styrning och utveckling av verksamheten
Rektorn följer upp skolenhetens resultat, trygghet och studiero. Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och dokumenteras. Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.

Kommunens åtgärd
Skola och rektor kommer följa Skolinspektionens beslut.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Forshaga kommun uppfyller författningarnas krav inom följande områden:
Undervisning och lärande
Extra anpassningar och särskilt stöd
Bedömning och betygssättning
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Läs mer om Skol­inspektionens beslut

Läs beslutet efter tillsyn på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-12-14

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2018-12-18

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00