Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-20
Vägarbeten 23-27 september
Vecka 39 fortsätter vi att asfaltera och vi börjar även hyvla enskilda grusvägar.
Länk

Översiktsplan

En översiktsplan visar hur kommunen kommer att utvecklas några år framåt i tiden. Den visar hur man kommer att använda mark och vatten. Det handlar både om att bevara och om att utveckla.

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att revidera översiktsplanen under 2017-2019. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats under hösten 2018. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet. Nuvarande översiktsplan från 2010 anses vara inaktuell, varför ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats.

Varför tar vi fram en ny översiktsplan för Forshaga kommun?

Syftet med den nya översiktsplanen för Forshaga kommun är att det ska vara lätt att få en uppfattning om Forshaga kommuns intentioner kring byggande och bevarande. Översiktsplanen ska ge en tydlig bild av vad Forshaga kommun vill och vart Forshaga är på väg.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten ur ett långsiktigt perspektiv och ska ge vägledning hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner har en översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Den är inte rättsligt bindande, men väger tungt eftersom den förmedlar kommunens helhetssyn. Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur till exempel riksintressen beaktas och tas till vara.

Den ska ge ett samlat beslutsunderlag. Den är ett handlingsprogram som visar vad medborgarna kan vänta sig i framtiden. Översiktsplanen är också vägledande för efterföljande beslut.

Hur ser processen ut?

  1. Ett förslag arbetas fram - invånarnas synpunkter samlas in.
  2. Samråd - chans att tycka till om förslaget.
  3. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
  4. Utställning - ytterligare chans att tycka till om förslaget.
  5. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
  6. Kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen.

Tyck till

Fram till sista september kommer vi att utföra invånardialoger kopplat till översiktsplanen. Vi vill i ett tidigt skede få en bild av vad ni invånare tycker om kommunens framtida utveckling. Tanken är dialogerna ska fungera vägledande för våra politiker i arbetet.

Vi har gjort det enkelt för dig att tycka till via till exempel vår webbkarta. Här kan du klicka i kartan på ett område du vill bevara
eller utveckla, välja kategori och skriva kommentar till ytan du markerat. Webbkartan kan du använda fram till sista september 2019.
Gå till webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att lämna dina synpunkter.

Vi finns också på plats för att ta emot tankar och idéer vid följande tillfällen:
Edeby marknad 1 juni
Näringslivsrådet 3 juni
Forshaga marknad 5 juli

Du kan också lägga ut en bild på instagram och tagga med #tyckomforshagakommun. Bilden ska föreställa något du tycker är bra eller en plats du tycker ska utvecklas och skriv en idébeskrivning kopplat till bilden.

Sammanställning och återkoppling av dialogerna sker under hösten 2019.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00