Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Häckar och buskage

Hänger din häck ut över vägen? Klipp den! När du gör det skapar du en tryggare trafikmiljö.

Vad säger lagen?

I plan- och bygglagen står att varje fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick så att olycksfall i trafiken begränsas.

"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. (Plan- och bygglagen 3 kap 17§)"

Fri sikt och rätt höjd

Månta gator i kommunens bostadsområden är smala. Häckar och träd som hänger ut över gatan kan påverka säkerheten i trafiken. Håll därför efter växterna så att de inte skymmer sikten. Detta gäller även obebyggda tomter. Växterna från den egna tomten får inte inkräkta i gaturummet och inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Hörntomt

Om din tomt ligger i ett gathörn ska växter och staket inte vara högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera hållet.

Fri höjd

Om buskar och träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska det finnas fri höjd för trafik och gående:

Över gång- och cykelväg: 3,2 meter
Över körbana: 4,6 meter

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-11

Sidan uppdaterad:

2019-09-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00