Till starsidan
Till starsidan

Bostadsförsörjning

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen inom sin kommun. Kommunens ansvar för att ta fram en plan för bostadsförsörjningen inom sitt geografiska område.
Den nya bostadsförsörjningsplanen är ute på samråd 25 augusti till 25 september 2022.

Bostadsförsörjningsplan 2022 -2027

Syftet med en bostadsförsörjningsplan för Forshaga kommun är tydligare lyfta fram bostadsbehovet kommande åren genom demografiska analyser och att skapa förutsättningar för invånare i kommunen att leva i bra bostäder. Planen lyfter också lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen, både förberedande åtgärder och genomföra åtgärder.

Kommunen har ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver vi fler bostäder. Med utgångspunkt från kommunens strategiska läge och attraktivitet bedöms möjligheten till inflyttning som god.

För att möta den växande befolkning behövs bland annat en långsiktig markberedskap och färdigställda detaljplaner som möjliggör en jämn byggnadstakt av bostäder. Det behöver också finnas en variation av bostadstyper och upplåtelseformer för att kunna möta behovet och efterfrågan hos befintliga och nya invånare.

Fem förslag till inriktningsmål har tagits fram i samband med framtagande av bostadsförsörjningsplan. Inriktningsmålen visar på Forshaga kommuns målsättning för bostadsförsörjningen fram till 2027:

  1. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden i Värmland
  2. Här finns ett boende för alla!
  3. Kontinuerligt arbete med framtagande av nya detaljplaner och uppdatera äldre detaljplaner
  4. Markanvisning av områden på kommunal mark för varierat bostadsbyggande
  5. Aktivt arbeta med strategiska markinköp för bostäder

Utgångspunkter vid framtagandet av inriktningsmålen har varit nationella och regionala mål, kommunens övergripande strategiska mål samt de identifierade och erkända förutsättningarna inom befolkningssammansättningen som i mångt och mycket styr bostadsbehoven och bostadsmarknaden i kommunen. Varje enskilt inriktningsmål redogörs genom en beskrivande målbild i Bostadsförsörjningsplanen.

Bostadsförsörjningsplan 2022-2027 är ute på samråd 25 augusti till 25 september 2022.

Eventuella synpunkter på planen skickas till plan@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av