Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Markanvisning Åsmyren

Forshaga kommun bjuder in till markanvisning för att påbörja arbetet med att utveckla det natursköna och centrala området Åsmyren.

Markanvisning del av Åsmyren i centrala Forshaga

Forshaga kommun vill skapa en eftertraktad boendemiljö med älvpromenad inpå knuten och endast 300 meter till centrum. Markanvisningen gäller på del av Åsmyren, GROSSBOL 1:489, och vi söker intressenter som vill påbörja utvecklingen av området.

Intressenten ska ta hänsyn till den omgivande miljön och gå varsamt fram så att man bevarar så mycket av den uppväxta naturen som är möjligt. Vi ser att intressenten bygger i trä och att byggnaderna passar in i omgivande miljöer och de ska också vara med och utforma omgivningarna på det anvisade området.

Den intressent som får markanvisning ska arbeta fram ett lämpligt byggkoncept utifrån kommunens gestaltningsprogram för Åsmyren och gällande detaljplan för Åsmyren. Intressenten ansvarar sedan för genomförandet till färdig byggnation. Anbudsområdet indelas förslagsvis i flera mindre områden, där intressenten kan lämna anbud på en eller flera delområden.

Foto: Vy över Klarälven från strandpromenad Åsmyren

Förslag på utformning av bebyggelse

Intressenten konkurrerar om en framtida byggrätt och kommunen anvisar marken genom jämförelseförfarande. Det anvisade området innehåller fem byggrätter om 11 800 kvm BTA (bruttoarea). Intressenten får utifrån detta lämna in förslag på hur de vill utforma bebyggelsen i det aktuella området. Förslagen som lämnas in är relativt enkla genom principskisser och beskrivningar. Hänvisningar till referensobjekt är ett krav. Vi vill gärna se en variation av byggnationerna på Åsmyren både arkitektoniskt och vilken typ av upplåtelseform som erbjuds. Den röda tråden i området är träbyggnation, innovation och hållbarhet. Vi vill att det iordningställs flera trivsamma mötesplatser på intilliggande miljöer och grönytor, de bör innehålla träd, planeringar, sittplatser och gärna lekytor för barn. Kommunen kommer även iordningställa en kommunal lekplats och mötesplats längs med den övre älvpromenaden vid slätkrönet. Läs mer i Markanvisning del av Åsmyren.

Foto: Tallskog och naturstigar på Åsmyren

Arkitektur och klimatpåverkan

Kommunen vill gärna se att flera intressenter bygger i anbudsområdet för att få en variation av arkitektur och upplåtelseformer. Dessutom är det viktigt med en genomtänkt idé om hur förslaget medverkar till en begränsad klimatpåverkan och att man certifierar sina fastigheter med miljöbyggnad (brons- guld). Läs mer i Gestaltningsprogram för Åsmyren.

Inbjudan förpliktigar inte kommunen att anvisa eller upplåta mark till intressent.

Sista inlämningsdatum är 2020-11-06

Samtliga anbud lämnas på e-avroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare
E-post: nicole.nelson-nyren@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 28

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av