Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Forsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Forsatta problem med trygghetslarmen

Villor och flerfamiljshus

Beroende på vilken typ av byggnad du bor i gäller lite olika regler. Vissa åtgärder kräver bygglov medan andra enbart behöver anmälas.

Bygglov

Bygglov krävs vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt ändrad användning, undantaget de tillfällen enligt de nya reglerna nämnda nedan.

Det krävs även bygglov inom detaljplanerat område för att göra väsentliga förändringar på fasaden som till exempel att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt öppna upp för nya fönster och dörrar.

Anläggningar till exempel plank, murar, upplag, vindkraftverk, parkeringsplatser med mera samt skyltar och ljusanordningar är också bygglovspliktiga.

Nya bygglovsregler från och med 2 juli 2014

Från den 2 juli 2014 behöver du inte söka bygglov för vissa byggåtgärder. Istället krävs en anmälan till miljö- och byggförvaltningen där du behöver invänta ett beslut om startbesked. Är du osäker eller vill ha mer information, kontakta våra byggingenjörer som du når via växeln 054-17 20 00 på våra telefontider vardagar klockan 10-12, inte tisdagar. Nedan följer i stora drag vad som gäller med de nya reglerna.

Vid dessa tillfällen krävs inte bygglov, men en anmälan:
- Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga ett så kallat Attefallshus på max 25 kvm för komplementbyggnader alternativt på max 30 kvm för komplementbostadshus. En anmälan och ett startbesked krävs från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

- Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvm. En anmälan och ett startbesked krävs från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

- Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga högst två takkupor. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs krävs en anmälan och ett startbesked från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

- Du som har ett enbostadshus får dessutom inreda ytterligare en bostad, efter att du har anmält till miljö- och byggnämnden och fått ett startbesked.

Det krävs fortfarande bygglov i nedanstående fall:

- Om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

- Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område.

- Om tillbyggnaden är i anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret (bestäms i miljöbalken).

Rivningslov

Rivningslov krävs när ni vill riva en byggnad eller del av en byggnad inom planlagt område. Dessutom är vissa byggnader kulturhistoriskt intressanta och får inte rivas enligt annan lagstiftning till exempel kulturminneslagen.

Marklov

Marklov krävs när ni vill ändra markens höjdläge inom planlagt område. Ibland krävs även marklov för att få fälla värdefulla träd.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-03-03 av

Dokument

Boverkets broschyr Får jag bygga?PDF
Med de nya bygglovsreglerna från och med 2 juli 2014

Sidan uppdaterad:

2020-03-03


Lindha Rothen
plan- och bygglovshandläggare
054-17 20 35