Till startsidan
Till startsidan

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Vilka regler som gäller för att sätta upp solceller beror på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Andra saker som kan påverka reglerna är om fastigheten är utpekad som kulturmiljö eller om solcellerna kräver förstärkning av takkonstruktionen.

Inom detaljplanerat område

Du behöver söka bygglov om minst en av punkterna stämmer:

  • Solpanelerna följer inte byggnadens eller takets form eller vinkel.
  • Det finns krav på bygglov för solpanelerna i den detaljplan som gäller för området.
  • Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull, eller ligger inom ett sådant område.

Utanför detaljplanerat område

Bygglov kan krävas om din fastighet är placerad inom områdesbestämmelser med utökad lovplikt. Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker om din fastighet omfattas av områdesbestämmelser.

Solceller som inte är monterade på byggnader

En fristående solcellsanläggning är oftast inte bygglovspliktig. Du behöver dock söka bygglov om anläggningen är så pass hög att en människa kan vistas under den. Man jämför då dessa anläggningar med byggnader vilket resulterar i att bygglov krävs.

Tänk på

En fristående solcellsanläggning inom detaljplanerat område får inte strida mot gällande detaljplan.

Innan man bygger en större solcellsanläggning (solcellspark) behöver man samråda med länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen i Värmland för mer information.Åtgärden kan kräva en anmälan till kommunen om:

  • Åtgärden påverkar brandskyddet och brandcellsgränser.
    Om placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet i byggnadens brandcellsgränser behöver du anmäla detta till kommunen.
  • Förstärkning av takkonstruktionen.
    Om solcellerna innebär en ökad last kan en förstärkning av takkonstruktionen krävas. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av