Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

LONA-projekt Mölnbacka ekhage

Forshaga kommun har genomfört ett projekt där man har inventerat ekhagen i Mölnbacka, med avsikt att upprätta en skötselplan för området.

Mölnbacka ekhage

I Mölnbacka finns en ekhage med många stora ekar och flera fina orkidéearter. Hagmarken har förr varit betad men är nu igenväxt och utan hävd. Området finns med i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering och även i kommunens naturvårdsprogram.

LONA-projekt

2012 ansökte Forshaga kommun om stöd till ett LONA-projekt (den lokala naturvårdssatsningen). Detta beviljades för att inventera kärlväxter, insekter och skyddsvärda träd, samt att ta fram en skötselplan för hagmarken.

Genom detta projekt ville kommunen få kunskap om områdets nuvarande status och sedan göra en plan med åtgärder. Projektet omfattar inte själva restaureringen eller skötseln i sig, utan skötselplanen kommer att ligga till grund för en framtida restaurering av området.

Inventeringar

Under 2013 inventerades floran och under 2015 genomfördes en fjärilsundersökning (pdf) Pdf, 17.7 kB.. Med dessa inventeringar som grund togs det fram en skötsel- och restaureringsplan för Mölnbacka ekhage (pdf). Pdf, 1.6 MB.

Hagens naturvärden är i dagsläget starkt hotade av igenväxning. För att behålla och på sikt utveckla dessa rekommenderas återupptaget bete samt efterföljande röjning av lövsly och granar.

De som deltog i projektet var Forshaga kommun, Hushållningssällskapet Värmland och Botaniska föreningen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av