Till starsidan
Till starsidan

Vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är införlivat i svensk lagstiftning.

Vattendirektivet omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Direktivets mål är att alla vatten ska uppnå en god vattenstatus.

Vattendisktrikt

På nationell nivå har Sverige delats in i fem vattendistrikt. Forshaga kommun ligger i Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Västra Götalands län är så kallad vattenmyndighet med särskilt ansvar för vattenmiljöarbetet.

Vattenråd

För att uppnå målet krävs att många olika aktörer samarbetar. Myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och privatpersoner arbetar tillsammans för en bättre vattenmiljö i så kallade vattenråd. Vattenrådet arbetar med ett eller flera avrinningsområden. Ett avrinningsområde följer naturens egna gränser för vattnets flöde och är oberoende av kommungränser. Forshaga kommun är medlem i Klarälvens vattenråd.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-28