Till startsidan
Till startsidan

Invånardialog om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Det är många människor som vill bo och leva vid sjöar och vattendrag. Även företag, främst verksamheter inriktade mot friluftsliv och turism, ser det vattennära läget som en stor tillgång. För att få reda på kring vilka sjöar och vattendrag som är intressanta att utveckla som LIS-områden förde vi sommaren 2015 en invånardialog.

Invånardialog om LIS

Vi prövade ett nytt sätt att föra dialog på webben, där platser utmarkerades på en karta. Det gick sedan att lämna information och synpunkter kring de utmarkerade platserna. Totalt fick vi in svar från 14 personer.

Sammanfattar vi synpunkterna ser vi att nio har skrivit vart de vill se bostäder och fem har idéer om hur verksamheter kan hjälpa till att utveckla bygden. Vi kan även utläsa vilka vattendrag ni tycker kommunen
borde satsa på. Majoriteten skriver om Klarälven. Lusten och Visten tas också upp som lämpliga utvecklingsområden. Andra vattendrag så som Forstjärn, Södra hyn och Arnäsområdet nämndes också.

Några av förslagen

Några anser att älven borde användas som dragningskraft för att starta restauranger eller spa-anläggning.

Ett annat förslag var att nyttja Lusten genom att satsa på badplatser och rekreation där barn och djur kan umgås
och på så sätt utveckla landsbygden runtomkring Lusten.

Majoriteten av förslagen skriver att kommunen bör bygga boende längs med Klarälven. Förslag kom in om boende
för 60 +, villor och radhusområden med bevarade grönytor och altan med utsikt mot älven.

Andra förslag är att t ex. använda sig utav Arnäsområdet och kombinera boendet med båtplatser så att närmiljön och sjöarna i och runt Visten kan brukas.

Vad händer nu?

Vi tackar er som tagit er tid att lämna in synpunkter och förslag!
Kommunen har arbetat vidare med LIS och tog med sig era idéer i våra vidare diskussioner kring utpekandet av dessa områden.

LIS-planen vann lagakraft 2018-06-13 och finns att se under rubriken "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS".

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-10-31