Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Översiktsplan 2010

En översiktsplan visar hur kommunen kommer att utvecklas några år framåt i tiden. Den visar hur man kommer att använda mark och vatten. Det handlar både om att bevara och om att utveckla.

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att revidera översiktsplanen, och arbete påbörjades under hösten 2018. Målsättning är att ny översiktsplan beslutas under första kvartalet 2021.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten ur ett långsiktigt perspektiv och ska ge vägledning hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner har en översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Den är inte rättsligt bindande, men väger tungt eftersom den förmedlar kommunens helhetssyn. Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur till exempel riksintressen beaktas och tas till vara.

Den ska ge ett samlat beslutsunderlag. Den är ett handlingsprogram som visar vad medborgarna kan vänta sig i framtiden. Översiktsplanen är också vägledande för efterföljande beslut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av