Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Nationella miljömål

Forshaga och Munkfors kommuner strävar och jobbar efter de nationella miljökvalitetsmål som antagits av Sveriges riksdag.

Miljömålen anger vilka kvaliteter miljön ska ha ett angivet målår, vilket för de allra flesta målen är år 2020. Syftet med miljömålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.

De 16 nationella miljömålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Hur kommunen jobbar med några av miljömålen finner du information om i vänstermenyn. Alla 16 miljömål hittar du information om på externa webbplatser under rubriken Genvägar här på sidan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Genvägar


Sidan uppdaterad:

2017-10-26