Till starsidan
Till starsidan

Fettavskiljare

En verksamhet som hanterar större mängder fett eller olja måste ha en fettavskiljare. Det gäller till exempel restauranger, storkök eller caféer. Här finns information för dig som är fastighetsägare eller tömningsentreprenör.

När fett kommer ner i avloppet, stelnar det och fastnar på insidan av ledningen. Då kan det bli stopp i avloppet, en översvämmad källare eller förstörda avloppsledningar. 

Fett i avloppsvattnet från fastigheter med livsmedelsverksamheter orsakar inte sällan problem i avloppsledningar och pumpstationer. Fettet försämrar ledningarnas funktion och orsakar stopp. Fettet från hushållsavloppsvatten orsakar normalt inte problem då koncentrationen är begränsad. Konsekvenserna av ett fettstopp kan bli allvarliga och kan förorsaka kostsamma översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag.

Avlagrat fett i ledningarna kan ge upphov till svavelväte, som ger frätskador på avloppsledningarna och är ett arbetsmiljöproblem.

En fettavskiljare samlar upp fettet innan det når avloppsledningen.

Riktlinjer om fettavskiljare vänder sig till fastighetsägare och tömningsentreprenörer.

Spillvattnet från bland annat följande verksamheter ska behandlas eller genomgå avskiljning i fettavskiljare: bageri, pizzeria, restaurant, gatukök, café och storkök.

Även andra verksamheter än ovan nämnda kan behöva installation av fettavskiljare. Avgörande är mängden fett som släpps ut på spillvattennätet.

En fettavskiljare ska vara godkänd samt korrekt dimensionerad för verksamhetens storlek.

 • ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av Forshaga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) föreskriver att fastighetsägare inte får släppa ut fett i större mängd i avloppet.
 • Boverkets byggregler (BFS 1998:38, BBR 7, avsnitt 6:6211) anger att behandling av avloppsvattnet ska utföras eller avskiljare installeras, om avloppsvattnet innehåller mer än obetydliga mängder fett.

 • En godkänd fettavskiljare ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1. Anvisningar från tillverkare angående installationssätt, tömningsfrekvens mm ska följas så att fettavskiljarens funktion säkerställs.
 • Dimensionering ska göras enligt norm SS-EN 1825-2.
 • I vissa fall kan annan installation accepteras men för detta krävs särskilt medgivande från kommunen.
 • Kommunteknik och service ska meddelas när en fettavskiljare har installerats.
 • Om någon fastighet med livsmedelsverksamhet saknar fettavskiljare och problem uppstår i avloppsledningar eller pumpstationer, utgår krav på installation från Forshaga kommun, kommunteknik och service. Fastighetsägaren är ansvarig för att installation sker. Kontroller och renspolningsåtgärder, orsakade av att fastighet saknar fettavskiljare, bekostas av fastighetsägaren.
 • Frågor om fettavskiljarens placering ur livsmedelshygienisk synpunkt besvaras av miljö- och byggförvaltningen.

 • Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Tömning ska alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion dock minst en gång per år.
 • Fastighetsägaren ska teckna tömningskontrakt med entreprenör godkänd av kommunteknik och service.
 • En namngiven kontaktperson, ansvarig för fettavskiljaren, ska finnas.

 • Tömningsentreprenörer godkänns av kommunteknik och service.
 • Tömningsentreprenör ska årligen sända uppgifter om utförda tömningar till kommunteknik och service.
 • Uppgifter om godkända tömningsentreprenörer lämnas vid förfrågan av kommunteknik och service.

Kommunteknik och service, telefon 054-172000, kommunteknik@forshaga.se

Miljö- och byggförvaltningen, telefon 054-172000, mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-06-01