Till startsidan
Till startsidan

Avfall, farligt avfall företag

En verksamhetsutövare ska ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten. Det är viktigt att farligt avfall skiljs ut och hanteras på rätt sätt. Allt farligt avfall ska tas om hand av någon som har särskilt tillstånd för detta.

Förordningen (1996:971) om farligt avfall innehåller en del som är viktiga att känna till:

 • Farligt avfall får inte blandas med annat slag av farligt avfall.
 • Man är skyldig att föra anteckningar om det farliga avfallet. Det gäller de som producerar, behandlar, transporterar eller tar hand om avfallet. Av anteckningarna ska det framgå vilka mängder och vilka slag av avfall som uppkommer, vart avfallet transporteras osv.
 • En avfallslämnare är skyldig att kontrollera att transportör och mottagare av avfallet har tillstånd för sina verksamheter.
 • Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer har möjlighet att själv transportera vissa avfall om det understiger en viss mängd per år. Att transportera farligt avfall kräver en anmälan hos länsstyrelsen.

Glöm inte heller att:

 • Farligt avfall ska alltid förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte kan förorena mark och vatten eller hamna i spill-och dagvattenledningar.
 • Emballage med farligt avfall ska vara tydligt märkt.
 • En avsändare av farligt avfall är skyldig att upprätta ett transportdokument för varje transport. Detta gäller även för dem som transporterar mindre mängder i egen regi. Vad transportdokumentet ska innehålla framgår av 6 kap, 19 § i Avfallsförordning (2020:614). Dokumentet ska sparas i minst 5 år och ska alltid finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

Exempel på farliga avfall:

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färg- och lackavfall
 • olika typer av lim
 • syror och baser
 • bekämpningsmedel
 • tungmetallhaltigt avfall
 • smittfarligt avfall
 • explosivt avfall
 • asbesthaltigt avfall
 • förorenade uppgrävda massor

Om du behöver hjälp med transport av farligt avfall är det lämpligt att i första hand ta kontakt med ett företag som kan ta emot eller transportera det farliga avfallet. De kan oftast svara på frågor och hjälpa till med att fylla i transportdokumentet m.m.

Farligt avfall från verksamheter

Alla yrkesverksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverket.

Detta innebär bland annat att verksamheter som lämnar farligt avfall är skyldiga att se till att ett transportdokument upprättas för varje transport. Det ska bland annat innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transporttör, avfallslag och mängd.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda.

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på återvinningscentralen vid Kvarntorp utan företaget kan anlita en entreprenör som tar hand om avfallet.

Mer information

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information och svar på de vanligaste frågorna. Se länkar under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Asbest

Kvarntorps återvinningscentral tar inte emot asbest. Den som har grovavfall som innehåller asbest kan lämna det på Djupdalens återvinningscentral i Karlstad. Där tar de emot 20 kg kostnadsfritt om man är privatperson. Ska man lämna en större mängd, över 20 kg, tillkommer en kostnad. Kontakta Djupdalens återvinningscentral för prisuppgifter. Telefonnummer: 054-540 71 00. Företag som vill lämna asbest på Djupdalen betalar 3 kr/kg.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av