Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Tillsyn av lantbruk

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn på lantbruk i Forshaga och Munkfors kommuner.

Vid inspektionen tittar kommunen bland annat på:

  • Gödselförvaring och hantering
  • Användning av bekämpningsmedel
  • Hantering av ensilage, kemikalier och avfall
  • Hantering av döda djur
  • Cisterner
  • Verksamhetens egenkontroll och dokumentation.

Om brister upptäcks vid tillsynen kan kommunen förelägga dig som verksamhetsutövare att rätta till dem. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om det behövs kan föreläggandet förenas med vite. Vissa överträdelser av miljöbalkens bestämmelser leder till miljösanktionsavgifter medan allvarligare överträdelser kan leda till åtalsanmälan.

Se mer information om "Förordning om miljösanktionsavgifter" samt hantering av gödsel via länkarna under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Lantbrukets egenkontroll

Enligt miljöbalken är alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller avser att göra något som riskerar att påverka miljön och hälsan, skyldiga att arbeta med egenkontroll. Egenkontroll innebär att du är medveten om vilka risker din verksamhet kan utgöra och att du har rutiner för att förhindra och förebygga dessa risker.

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara varierar beroende på din verksamhets omfattning och omgivningens känslighet. En del dokument måste finnas skriftliga. Exempel på dokumentation som ska finnas hos samtliga lantbruk är bland annat kontrollprotokoll för oljecisterner och köldmedieaggregat, sprutjournal för spridning av bekämpningsmedel och avfallsjournal.

För vissa verksamheter finns mer specifika krav på egenkontrollens omfattning och dokumentation. Det gäller verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Krav på anmälan

Det finns krav på anmälan eller tillstånd vid start av verksamhet med över 100 djurenheter. Alla verksamheter som i miljöprövningsförordningen har beteckningen C ska anmäla sin verksamhet till miljö- och byggförvaltningen. Innan anmälan är gjord är det förbjudet att bedriva verksamheten. Anmälningsblankett hittar ni bland e-tjänsterna här på kommunens hemsida. Se länk under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen har telefontider alla vardagar klockan 10-12, utom tisdagar.
Telefon (växel): 054-17 20 00
E-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av