Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Tillsyn av lantbruk

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn på lantbruk i Forshaga och Munkfors kommuner.

Vid inspektionen tittar kommunen bland annat på:

  • Gödselförvaring och hantering
  • Användning av bekämpningsmedel
  • Hantering av ensilage, kemikalier och avfall
  • Hantering av döda djur
  • Cisterner
  • Verksamhetens egenkontroll och dokumentation.

Om brister upptäcks vid tillsynen kan kommunen förelägga dig som verksamhetsutövare att rätta till dem. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om det behövs kan föreläggandet förenas med vite. Vissa överträdelser av miljöbalkens bestämmelser leder till miljösanktionsavgifter medan allvarligare överträdelser kan leda till åtalsanmälan.

Se mer information om "Förordning om miljösanktionsavgifter" samt hantering av gödsel via länkarna under rubriken Genvägar här på sidan.

Lantbrukets egenkontroll

Enligt miljöbalken är alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller avser att göra något som riskerar att påverka miljön och hälsan, skyldiga att arbeta med egenkontroll. Egenkontroll innebär att du är medveten om vilka risker din verksamhet kan utgöra och att du har rutiner för att förhindra och förebygga dessa risker.

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara varierar beroende på din verksamhets omfattning och omgivningens känslighet. En del dokument måste finnas skriftliga. Exempel på dokumentation som ska finnas hos samtliga lantbruk är bland annat kontrollprotokoll för oljecisterner och köldmedieaggregat, sprutjournal för spridning av bekämpningsmedel och avfallsjournal.

För vissa verksamheter finns mer specifika krav på egenkontrollens omfattning och dokumentation. Det gäller verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Krav på anmälan

Det finns krav på anmälan eller tillstånd vid start av verksamhet med över 100 djurenheter. Alla verksamheter som i miljöprövningsförordningen (2013:251) har beteckningen C ska anmäla sin verksamhet till miljö- och byggförvaltningen. Innan anmälan är gjord är det förbjudet att bedriva verksamheten. Anmälningsblankett hittar ni bland e-tjänsterna, se länk under rubriken Gå direkt till här på sidan.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen har telefontider alla vardagar klockan 10-12, utom tisdagar.
Telefon (växel): 054-17 20 00
E-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av