Till starsidan
Till starsidan

Regler för upphandling

Här hittar du som leverantör eller upphandlare information om regler och lagar som gäller för upphandling.

Det finns olika typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

Tröskelvärde

Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna LOU (kapitel 19 och 19a) och LUF och LUK, eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU, LUK och LUF). Huruvida upphandlingens totala värde över- eller understiger ett visst tröskelvärde, avgör vilka regler som ska följas. Vid beräkning av upphandlingens totala värde ska hela avtalsperioden beaktas, inklusive eventuella optioner.

Tröskelvärdena revideras vartannat år efter beslut i Europeiska kommissionen. Nuvarande tröskelvärden gäller fr o m 1 januari 2022. För varor och tjänster enligt LOU är beloppet 2 236 731 kronor. För varor och tjänster enligt LUF och LUFS är beloppet 4 483 865 kronor, för LUK är beloppet 55 991 099 kronor. För byggentreprenader är beloppet 55 991 099 kronor. Vid upphandlingar över tröskelvärdet ska leverantörer i Europa ges möjlighet att lämna anbud.

Upphandling över tröskelvärdet

Öppen upphandling/Öppet förfarande

Är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Upphandlingen annonseras ut och inga förhandlingar får förekomma.

Selektiv upphandling/ Selektivt förfarande

Upphandlingen sker i två steg.

  1. Annonsering med inbjudan att delta. I annonseringen ska specifika krav på leverantörerna anges. Ansökningar kommer in från alla som vill delta.
  2. Ett antal leverantörer väljs ut bland dem som uppfyller kraven och till dessa skickas sedan förfrågningsunderlaget ut. Inga andra än de inbjudna leverantörerna får lämna anbud och inga förhandlingar får förekomma. 

Förhandlad upphandling/ Förhandlat förfarande

Detta är en typ av selektiv upphandling, som ovan, men där man kan ta upp förhandling med en eller flera leverantörer. Efter kvalificeringen inbjuds leverantörerna att lämna anbud eller till förhandling.

Upphandling under tröskelvärdet

Enstegs- eller tvåstegsförfarande

Efter en lagändring 2022 så får den upphandlande myndigheten välja själv hur upphandlingar under tröskelvärdet ska genomföras. Offentliggörande ska ske i en elektronisk databas och/eller i rikstäckande media. Förhandling får ske med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling

Direktupphandlingsgränsen är sedan 1 februari 2022 700 000 kronor för organisationer som lyder under LOU och 1 200 000 kronor för organisationer som lyder under LUF eller LUFS.

Vad är offentlig upphandling?

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader, regleras den i lag.

Syftet med offentlig upphandling

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Dessa omfattas av lagen

De som omfattas av definitionen i LOU är staten, regioner, kommun och kommunala bolag och kallas för upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. Med offentligt styrda organ avses till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse.

Principer för all offentlig upphandling

De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer:
1.  Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet, eller ge ett lokalt företag företräde.
2.  Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.
3.  Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
4.  Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
5.  Principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.

I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i:

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146)
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  (LUFS)(2011:1029)
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av