Till startsidan
Till startsidan

Kommunens organisation

Forshaga kommunkoncern består av sju förvaltningar och tre helägda bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker.

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. De förtroendevalda har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Sverige är indelat i 290 kommuner. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och består av personer som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen. 

Organisationsschema Forshaga kommun


Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. De har också ansvar för förvaltningarna Kommunledningsstab, Kultur, fritid och näringsliv och Kommunteknik och service. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.           

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.              

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera, men också att stödja och främja en effektiv verksamhet i Forshaga kommun.

Tre verksamheter drivs genom kommunala bolag. Det gäller bostäder, energiförsörjning och fibernät. Brandförsvaret sköts av ett kommunalförbund, som är gemensamt för Karlstadsregionen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av