Till startsidan
Till startsidan

Hur går det till att fatta ett beslut?

Här följer en beskrivning av hur beslutsprocessen ser ut inom den kommunala verksamheten.

Ärendet kommer in

En handling kan till exempel komma från myndighet, medborgare eller kommunala nämnder. När den kommer till kommunen blir den registrerad/diarieförd och tilldelas handläggare. 

Beredning och handläggning av ärenden

När ett ärende ska behandlas av till exempel kommunstyrelse eller nämnd ska det göras iordning (beredas) av handläggare, som utarbetar ett beslutsunderlag med förslag till beslut (ställningstagande i en tjänsteskrivelse).

Kallelse/Föredragningslista

Inför varje sammanträde (cirka 5-7 dagar) får ledamöterna en kallelse/föredragningslista med uppgifter om var och när sammanträdet äger rum. Den har sammanställts tillsammans med ordföranden. Till kallelsen/föredragningslistan följer uppgifter om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Sammanträde/Beslutsfattande

Ordförande leder sammanträdet. Vid varje punkt i föredragningslistan lämnas ordet oftast fritt till ledamöterna. Vid beslutsfattandet kan församlingen välja att fatta ett annat beslut än tjänstemannaförslaget. Enskilda ledamöter eller partigrupper kan välja att reservera sig eller tillstyrka ett förslag.
Ett beslut kan bordläggas, vilket innebär att ärendets behandling skjuts upp till ett kommande sammanträde. Det kan även återremitteras om ärendet anses behövas utredas ytterligare.

Protokollskrivning och justering

Vid varje sammanträde för sekreteraren protokoll i vilket besluten, eventuella voteringar, reservationer med mera ska framgå. Under sammanträdet fastställs tid för justering samt utses en eller flera justeringsmän som har till uppgift att granska det färdigställda protokollet tillsammans med ordföranden.

Expediering

Varje beslut expedieras och skickas till berörda parter samt ansvarig handläggare för verkställighet.

Anslag av protokoll

Anslagsbevis om justerat protokoll anslås på kommunens officiella anslagstavla. Anslaget förmedlar att beslut har tagits och att tiden för överklagande börjat löpa.

Arkivering

När ärendet har behandlats färdigt sparas det i ett arkiv.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-02-27