Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

IVO: ingen kritik riktas mot Lintjärns särskilda boende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har med anledning av den pågående pandemin haft fördjupad tillsyn av Lintjärns särskilda boende och Forshaga vårdcentral som ansvarar för läkarinsatserna. Tillsynen har inte på något område föranlett kritik mot verksamheten.

Individuella bedömningar och läkarkontakter

IVO finner att äldre som bor på Lintjärns särskilda boende där läkarinsatserna utgår från regionens vårdcentral i Forshaga kommun har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Det har under pandemins gång funnits tillgång till läkare i tillräcklig utsträckning och dessa har gjort individuella bedömningar av de enskilda patienternas behov. Dessa patienter har också givits ordinationer i enlighet med de individuella bedömningarna.

Vårdplaner samt ordinerad vård och behandling

Vårdplanerna upprättades i samråd med patient eller närstående och sjuksköterska på boendet utifrån bedömningar om patienternas medicinska förutsättningar inför ett eventuellt insjuknande i covid-19. Vårdplanerna innehöll även ett ställningstagande om behov av annan vårdnivå. Därefter gjordes nya individuella bedömningar av läkare fortlöpande utifrån patienternas hälsotillstånd och behov. De patienter som har varit i behov av ordinerad vård och behandling har fått det.

Information och delaktighet

IVO finner, utifrån vad som framkommit i tillsynen, att äldre som bor på Lintjärns särskilda boende, eller närstående till dessa, har fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Läkare från Forshaga Vårdcentral har samverkat med patient och om möjligt närstående vid planering och genomförande av vården. Adekvat information har också lämnats till patienten och i förekommande fall närstående. De äldre eller deras närstående har således fått information i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. Patientlagen.

Vård i livets slutskede

Läkare tar i samråd med legitimerad sjuksköterska och patient eller närstående ställning till vilken behandling och vårdnivå som är rimlig för den enskilde patienten. Bedömningarna finns dokumenterade. Vid förändring av patientens hälsotillstånd tas kontakt med närstående som får prata med en sjuksköterska och/eller läkare utifrån behov. Arbetssättet avseende palliativ vård har inte ändrats med anledning av covid-19. Både läkare och sjuksköterska är delaktiga i beslutet om palliativ vård. Det har inte inletts palliativ vård till patienter med lindriga symtom.

Läs IVO:s beslut för Region Värmland här

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Logotyp IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Sidan uppdaterad:

2020-11-25