Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-05-27
Fjärrvärme och varmvatten avstängt 28 maj (Storgatan och Grossbol)
Fjärrvärme och varmvatten kommer att vara avstängt torsdagen den 28 maj klockan 06-23 på grund av reparationer i fjärrvärmenätet.
Läs mer om Fjärrvärme och varmvatten avstängt 28 maj (Storgatan och Grossbol)

Uppföljning av Skol­inspek­tionens beslut Dejeskolan

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att flertalet brister åtgärdats, och att kommunen ska arbeta för att avhjälpa de brister som kvarstår.

Skolinspektionens gransk­ning bidrar till alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. För varje verksamhet som Skol­inspektionen granskar skrivs ett beslut (för Dejeskolan F-3 13 december 2018 och för Dejeskolan 4-9 28 januari 2019). Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i dessa beslut.

Områden där bristerna enligt Skolinspektionen nu är avhjälpta åk 4-9

Vid uppföljning av tillsynen har framkommit att Forshaga kommun nu uppfyller författningskraven inom följande områden där det tidigare konstaterats brister:

Undervisning och lärande

 • Undervisningen är strukturerad och utgår från och omfattar målen i läroplanen och respektive kursplan.
 • Rektorn säkerställer att eleverna erbjuds språkval i enlighet med författningarna.

Extra anpassningar och särskilt stöd

 • Elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt eller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga.
 • Elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den omfattning som utredningen har visat att de behöver.

Bedömning och betygssättning

 • Betyg beslutas om i enlighet med författningarnas krav.

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

 • Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Grundläggande förutsättningar för skolenheten

 • Skolan ska säkerställa att eleverna deltar i utbildningen, informera elevens vårdnadshavare samma dag vid ogiltig frånvaro, samt skyndsamt utreda frånvaron vid upprepad eller längre frånvaro.
 • Elever ges en studie- och yrkesorienterande verksamhet som tillgodoser deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet så att eleverna får pröva och utveckla sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Kvarstående områden där Skolinspektionen funnit brister F-3 och 4-9

Grundläggande förutsättningar för skolenheten

Åtgärder

 • Rektorn ska se till att elevhälsan främst används förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Styrning och utveckling av verksamheten
Åtgärder

 • Rektorn ska följa upp grundskoleenhetens kunskapsresultat och resultat av arbetet med trygghet och studiero, och dokumentera denna uppföljning.
 • Rektorn ska, utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen, besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera de beslutade åtgärderna.
 • Rektorn ska planera för genomförandet av de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.

Skola och rektor kommer att följa Skolinspektionens förslag till åtgärder i kvarstående brister. Arbete påbörjas omgående.

Läs mer om beslutet efter uppföljning (Skolinspektionens webbplats):
Dejeskolan F-3
Dejeskolan 4-9

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2020-03-24

Foto: skolelever sitter i bänkar och skriver

Sidan uppdaterad:

2020-03-24