Till starsidan
Till starsidan

Mer information om tjänstegarantin

Nedan finner du mer information om vår tjänstegaranti, statistik över våra handläggningstider samt förklaringar av olika begrepp som tjänstegarantin hänvisar till.

Statistik

Byggavdelningens statistik över handläggningstider av olika typer av ärenden ligger till grund för avdelningens ambitionsnivå som hänvisas till i tjänstegarantin.

Vår statistik från 2019 visar att våra handläggningstider från komplett ärende till beslut är:

  • i genomsnitt 5,3 dagar i anmälningsärenden,
  • i genomsnitt 8,9 dagar i planenliga ärenden där bygglov och startbesked tas i samma beslut av tjänsteperson,
  • i genomsnitt 20,3 dagar i ärenden med liten avvikelse från plan, bygglov och startbesked tas i samma beslut av tjänsteperson eller nämnd,
  • i genomsnitt 45,1 dagar i ärenden av mer komplicerad art där tekniskt samråd krävs innan startbesked, beslut tas av tjänsteperson eller nämnd.

Vad säger lagen?

Beslut i ärenden om lov ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

Tiden börjar räknas från att ansökan/anmälan kommit in. Är ärendet inte komplett måste kommunen begära in kompletteringar inom 3 veckor från att ansökan/anmälan kom in. Gör kommunen detta inom 3 veckor, räknas tiden istället från den dag begärda kompletteringar kommer in från den sökande, det vill säga, ärendet blir komplett.

Komplett ärende

Med komplett ärende menas att kommunen har fått in alla handlingar som behövs för att kunna handlägga och ta beslut i ett ärende. Det kan i ett bygglovsärende till exempel innebära följande handlingar:

  • Ansökningsblankett, korrekt ifylld med de uppgifter som behövs samt underskrift.
  • Fasadritningar (byggnadens fasader från alla väderstreck)
  • Planritning (byggnadens rumsindelning uppifrån med dörrar, fönster med mera markerade)
  • Situationsplan (en tomtkarta med befintliga byggnader, måttsatt inritad sökt åtgärd, tomtgränser, avstånd)
  • Anmälan om kontrollansvarig alternativt förslag till kontrollplan (beroende på hur komplicerat ärendet är krävs en certifierad kontrollansvarig i ärendet, alternativt räcker ett förslag till kontrollplan som byggherren upprättar själv. En kontrollplan är en checklista som ska säkerställa att ditt bygge uppfyller alla krav som finns i lagen.)
  • Skriftligt grannemedgivande (om en byggnad är placerad närmre tomtgräns än 4,5 meter behövs ett skriftligt medgivande från berörd granne).

Delegering

Miljö- och byggnämnden är ansvariga för alla beslut som tas inom verksamheten för miljö och bygg, oavsett om beslutet tas av politikerna i nämnden eller av en tjänsteperson på förvaltningen. Miljö- och byggnämnden kan delegera beslutanderätten i en viss typ av ärende till tjänstepersoner på förvaltningen. Detta innebär att en tjänsteperson på förvaltningen får ta beslutet åt nämnden, vilket oftast går snabbare än när nämnden själva ska ta beslutet, eftersom nämnden endast sammanträder en gång i månaden.

Det går att ta del av hela miljö- och byggnämndens delegeringsordning via länk här på sidan under rubriken Gå direkt till.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av