Till startsidan
Till startsidan

Bygglovsprocessen

Det du vill bygga kommer att påverka miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. I PBL (plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

I en bygglovsprövning tar miljö- och byggnämnden ställning till om åtgärden uppfyller plan- och bygglagens krav på placering, utformning, varsamhet, landskapsbild med mera.

Hur söker jag bygglov?

När du söker bygglov ska du lämna in en ansökan, ritningar och vid enklare ärenden ett förslag till kontrollplan till miljö- och byggförvaltningen. Se länkad anvisning under rubriken Dokument här på sidan. När ansökan har kommit in kontrollerar våra handläggare om åtgärden stämmer överens med den detaljplan som gäller och att hänsyn tas till bland annat kulturvärden, samhällsbild och grannar. Om ditt projekt inte följer detaljplanen eller om detaljplan saknas görs en prövning om byggnationen kan godtas eller inte. Berörda grannar ska även höras. Deras kommentarer hämtas in av miljö- och byggförvaltningen.

Vad ska min ansökan innehålla?

Tillsammans med ansökan om bygglov ska du bifoga:

  • Situationsplan (tomtkarta) där ny-/tillbyggnaden är inritad. Ange mått och avstånd till tomtgräns eller övriga byggnader.
  • Fasadritningar sett från samtliga väderstreck där byggnaden visas.
  • Planritning som visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, trappor med mera.
  • Förslag till kontrollplan (Läs mer på sidan Kontrollplan Öppnas i nytt fönster.)
  • Medgivande från granne/grannar där så krävs, exempelvis om byggnaden är placerad närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Ritningarna ska vara skalenliga, exempelvis skala 1:100 som innebär att 1 cm på ritningen är lika med 100 cm i verkligheten, eller måttsatta och inte ritade på rutat eller randigt papper. Samtliga ritningar ska vara markerade med fastighetens beteckning för vilket bygglovet gäller.

Lämpliga skalor:

  • Situationsplan: skala 1:500 eller 1:1000
  • Fasadritningar: skala 1:100
  • Planritningar: skala 1:100

Det ska också klart och tydligt framgå vad ansökan avser.

Hur lång tid tar det?

Enligt PBL ska man kunna få besked på en komplett ansökan inom 10 veckor. Kommunen kan förlänga med ytterligare 10 veckor vid behov, t.ex.vid ansökan om större objekt eller förhandsbesked för etablering av ett större antal objekt. Under våren får vi ofta in en stor mängd ansökningar med längre tider för handläggningen som följd.  

Generellt gäller att vi kan handlägga projekt som följer detaljplanen, liksom projekt med fullständiga och läsbara handlingar, mycket snabbare än projekt med avvikelse från detaljplanen eller projekt med dåliga handlingar. Du kan själv påverka tiden för handläggning genom att lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början.

När får jag börja bygga?

Åtgärder får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden har gett klartecken i form av ett startbesked även om byggherren fått bygglov. Startbeskedet ska föregås av ett tekniskt samråd där kommunens handläggare i första hand tar ställning till om det tekniska utförandet kan antas uppfylla samhällets krav på byggnadsverk. För mindre åtgärder bör bygglov och startbesked kunna ges samtidigt. För små ärenden krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Vem har ansvaret?

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller alla krav på säkerhet och utformning. Kommunens roll är att se till att byggherren gör det den ska enligt lagen. I nya lagen skärps och förtydligas bestämmelserna för detta, bland annat genom att miljö- och byggförvaltningen förväntas göra minst ett tillsynsbesök på arbetsplatsen för arbeten av lite större vikt. Vid större byggprojekt följer en kontrollansvarig (oberoende och certifierad person) arbetet. Den kontrollansvarige måste vara certifierad. Du finner en certifierad kontrollansvarig på de olika certifieringsorganens hemsidor, exempelvis Rise och Kiwa.

Gamla bygglovsritningar

Ska du bygga om ett hus är gamla ritningar över byggnaden till stor hjälp. De ritningar och andra dokument som hör till tidigare beslut om till exempel bygglov finns sparade i kommunens arkiv. Handlingarna är offentliga och du kan få en kopia på de dokument du behöver. En del äldre handlingar finns på microfilm. Därför tas det ut en kostnad för utskrift av detta material då det måste beställas och skrivas ut på annan plats än hos kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av