Till startsidan
Till startsidan

God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

Barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn) ska skyndsamt kunna förses med en god man som träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas uppehållstillstånd, ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

En god man för ett ensamkommande barn, företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att den gode mannen ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska förhållanden.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 i samarbete med en rad aktörer fram en nationell grundutbildning för gode män.

Webbutbildningen togs fram för att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen och tydliggöra gode mannens uppdrag. Målgruppen är de som vill bli god man för ensamkommande barn.

Du hittar utbildningen på SKRs webbplats: Webbutbildning, ensamkommande | SKR

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt, beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja.

Godmanskapet för ensamkommande barn syftar till att gode mannen som barnets ställföreträdare ska utgöra det nav kring vilket barnets alla angelägenheter samordnas. Den som är god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. En god man ersätter däremot inte barnets föräldrar och uppdraget omfattar inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden, eller för försörjningen.

Godmanskapet är en tillfällig lösning av barnets behov av ställföreträdare i avvaktan på att beslut fattas gällande uppehållstillstånd. Därefter ska socialnämnden utreda frågan om barnet ska förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Som god man för ensamkommande barn ingår till exempel:

 • Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket.
 • Ansöka om dagersättning och eventuella andra bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Företräda barnet hos myndigheter och närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet.
 • Besluta i frågor gällande boendet för barnet.
 • Ansöka om plats på förskola/skola.
 • Delta i utvecklingssamtal i skolan och besluta om skolresor och andra aktiviteter inom skolan.
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar till barnet, betala eventuella räkningar och bestämma vid större inköp.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.
 • Vid behov ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och LSS, exempelvis ansöka om kontaktperson.
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Gå igenom eventuellt avslag på asylansökan med barnet och det offentliga biträdet. Eventuellt överklaga ett avslagsbeslut.
 • Redovisa uppdraget till överförmyndaren.
 • Meddela folkbokföringen och överförmyndaren om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
 • Öppna bankkonto i barnets namn om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
 • Ordna med ID-kort om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.

Som god man för ensamkommande barn ingår inte:

 • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis att se till att barnet går till skolan och hjälpa till med läxor.
 • Försörja barnet. Det är inte tillåtet att sammanblanda din egen och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Du får inte heller i lägga ut pengar för barnets utgifter.
 • Som god man har du inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
 • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte barnets pengar. Gode mannen är skyldig att se till att de ersättningar som barnet får, faktiskt användas på ett sådant sätt som angetts.
 • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post. Barnet måste lämna en fullmakt till den som bör vara med vid öppnandet.
 • Skjutsa barnet till och från olika aktiviteter eller besök, till exempel till sjukhus, tandläkare och olika fritidsaktiviteter.
 • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
 • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
 • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Gode mannen bör dock ha en nära kontakt med biträdet.
 • Ansöka om barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig gode mannen eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna.

När du blivit god man ska du redogöra för ditt uppdrag till överförmyndarnämnden. Så länge barnet är asylsökande lämnar du en redogörelse var fjärde månad.

Om barnet får uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som tingsrätten utser. Vi är skyldiga att informera socialnämnden om barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden ska ansöka om det hos tingsrätten. När tingsrätten har utsett en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt. Godmanskap för ensamkommande barn upphör även då:

 • någon av barnets föräldrar, eller annan vårdnadshavare, kommer till Sverige och kan utöva förmyndarskapet och vårdnaden om barnet
 • barnet lämnar Sverige permanent
 • det är uppenbart att god man inte längre behövs
 • barnet får uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts

Ett godmanskap enligt nu gällande regler ska betraktas som en tillfällig lösning under barnets första tid i Sverige. Godmanskapet ska upphöra om barnet lämnar Sverige eller får uppehållstillstånd.

En god man har rätt att bli entledigad, det vill säga att avsäga sig uppdraget. Om du inte längre vill företräda din huvudman måste du dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarnämnden hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget.

En begäran om entledigande gör du enklast via vår e-tjänst: Omsorg och hjälp (forshaga.se)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av