Till starsidan
Till starsidan

Vad gör en god man eller förvaltare

Ställföreträdare är samlingsnamnet för god man och förvaltare. Den hjälper den enskilde (huvudmannen) med att bevaka hans eller hennes rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för hans eller hennes person.

Bevakande av rätt i generell bemärkelse

Ställföreträdarens bevakande av rätt i generell bemärkelse, innebär i allmänhet i att ansöka om stöd och service hos socialförvaltningen som till exempel:

 • att ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg och handikappersättning och liknande
 • att hjälpa till med inkomstdeklarationen
 • att vid behov söka ett lämpligt boende
 • att begära omprövning av eller överklaga myndighetsbeslut


Bevakande av rätt vid en speciell rättshandling

Att bevaka någons rätt kan för en speciell rättshandling vara:

 • att tillvarata huvudmannens intresse i ett dödsbo (rätten till arv eller testamente)
 • att företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning av fast och lös egendom, såsom avyttring av bostadsfastighet och bostadslägenhet
 • att företräda huvudmannen vid förhandlingar med fodringsägare eller gäldenärer (den som är skyldlig pengar)
 • att ansöka om skuldsanering; att bevaka rätt vid avbetalningsplaner

Sörja för person

 Att sörja för någons person är en form av personlig omvårdnad och kan innebära

 • att vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen
 • att se till så att huvudmannen har en bra boendemiljö, god vård och omsorg
 • att se till så att huvudmannen får en kontaktperson eller någon form av besöksverksamhet och daglig sysselsättning. I många fall kan anhöriga sköta den personliga omvårdnaden och då behöver detta moment inte omfattas av den gode mannens uppdrag
 • att besöka huvudmannen en till två gånger i månaden
 • att ha kontakt med personal på gruppboende och med hemtjänsten
 • att sörja för person kan vidare innebära att hjälpa till med att göra enstaka inköp av möbler, radio, TV och kläder och liknande
 • att vid avflyttning/inflyttning först försöka se till att ett flyttbolag kan praktiskt sköter detta

Ställföreträdaren ska inte göra sådana saker som socialtjänsten, personliga assistenter, kontaktpersoner och hemtjänst ansvarar för.

Ställföreträdarens uppgift är till exempel inte att handla åt huvudmannen (endast i undantagsfall), diska, städa,tvätta eller liknande

Ställföreträdaren antecknar de åtgärder som han/hon vidtagit för huvudmannens räkning, för att kunna redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden.

Förvaltning av egendom (sköta ekonomin)

Förvaltning av egendom innebär att gode mannen i dialog med huvudmannen sköter ekonomin eller att förvaltaren sköter om all ekonomi eller endast viss egendom.

Ställföreträdaren, alltså gode mannen eller förvaltaren:

 • sköter om huvudmannens ekonomi och förvaltar dennes kapital (pengar, värdepapper, fast egendom)
 • bevakar så att inkomster i form av lön, aktivitetsersättning, sjukersättning, pension, bistånd, bidrag eller fordringar och liknande sätts in på konto,
 • betalar räkningar och skulder samt lämnar/överför "fickpengar" till huvudmannen
 • ser till så att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad
 • för löpande räkenskaper (åtminstone med hjälp av kassablad) och antecknar sina åtgärder i övrigt som berör uppdraget

Huvudmannens penningkonton och värdepapperskonton ska i princip vara försedda med så kallade överförmyndarspärrar. Detta innebär att ställföreträdaren behöver Överförmyndarnämndens tillstånd för att få ta ut pengar från dessa konton.

Däremot måste huvudmannens person- eller transaktionskonto vara "fritt", så att ställföreträdaren kan sköta den rent rutinmässiga hushållsekonomin.

Grundläggande för skötseln av ekonomin är att pengarna i skälig omfattning ska användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns och ger skälig avkastning.

Kvalifikationskrav på ställföreträdare

Uppdraget som ställföreträdare är ett alldeles särskilt slags ideellt förtroendeuppdrag och lagstiftningen ställer särskilda krav på den person som åtar sig uppdraget.

Han eller hon ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.
Detta innebär att den som vill bli och vara ställföreträdare i princip ska vara ostraffad, fri från betalningsanmärkningar och inte ha registrerade skulder hos Kronofogden.

Han eller hon ska också vara allmänbildad och ha tillräcklig förståelse för samhället. Det är viktigt att den gode mannen har både vilja och förmåga att skriva, läsa och organisera handlingar som till exempel brev och räkenskaper.

Arvode och ersättning

Även om godmans- och förvaltaruppdragen är ett slags ideellt förtroendeuppdrag, har man rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Man har också rätt till en skälig kostnadsersättning för nödvändiga resor, telefonsamtal, porto, arbetsmaterial och liknande.

Om ställföreträdaren behöver göra något som går utanför vad som brukar utföras i uppdraget, ska den informera överförmyndarkontoret innan. Det kan till exempel vara vid en bouppteckning eller flytt.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av