Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Så fungerar integrationsmottagningen i Forshaga

Kommunen har avtal med Migrationsverket att årligen ta emot nyanlända. Det finns också en lagstadgad skyldighet att samtliga kommuner i landet ska ha en beredskap för och ta emot ensamkommande barn enligt en anvisningsmodell.

Mottagning av nyanlända

Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket att årligen ta emot utlänningar enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Överenskommelse om mottagande tecknar kommunen med Länsstyrelsen. Mottagningsverksamheten riktar sig till nyanlända med uppehållstillstånd som av olika anledningar har kommit till Sverige och Forshaga kommun.

Målgruppen består av personer som har fått uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring i Forshaga kommun och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsinsatser enligt Lag 2017:584.

Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) och nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Dessutom omfattas även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd enligt regelverket.

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och skolgång. Det är samma regler för nyanlända som för övriga elever med en skillnad: asylsökande har under asylprocessen inte skolplikt. Varje nyanländ har rätt till anpassat stöd och individuell planering som utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter, skolgång och behov.

Etablering av nyanlända flyktingar och invandrare

En ny lag trädde i kraft 1 januari 2018. Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det grundläggande syftet är att åstadkomma en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare, bl.a. genom att sätta arbete i centrum för insatserna.

Samarbete för en god integration

För att mottagandet och etableringen för individen ska bli så bra som möjligt krävs att insatserna är individuella och att olika parter samarbetar vid planering och genomförande av aktiviteter.

Statlig ersättning för vissa utlänningar

De personer som omfattas av etableringsreformen har, under två års tid, rätt att mot deltagande i vissa etableringsinsatser få sin försörjning tryggad. Dessutom får kommuner och landsting statlig ersättning för de insatser som de genomför inom ramarna för denna etableringsperiod.

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända som ingår i etableringsinsatser efter beslut från Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelserna kan lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att de skapar beredskap och mottagningskapacitet samt för att de utvecklar samverkan i olika projektformer.

Det finns ett flertal olika statliga ersättningar som betalas ut till kommuner och landsting för de insatser man genomför för vissa utlänningar. Den ersättning som utgår till de nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan efter beslut från Arbetsförmedlingen regleras i förordning SFS 2010:1122 om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Asylsökande

Migrationsverket är ansvarigt för den asylsökandes boende samt ekonomi och kommunen ansvarar för att barn och ungdomar upp till 18 år för det stöd och den hjälp som barnet eller ungdomen behöver under asylprocessen. Det innebär att barn- och ungdomsärenden gällande asylsökande behandlas enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om Vård av unga (LVU) på samma sätt som för barn och unga med svenskt medborgarskap.

Kontakt

balkis.faili@forshaga.se
Integrationssamordnare
Telefon: 054-17 20 67
khaled.shabban@forshaga.se
Integrationsresurs
Telefon: 054-19 24 13


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av