Till starsidan
Till starsidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Lagar och föreskrifter

Nedan listas lagstiftningsområden som MAS och MAR arbetar efter:

 

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om att patienter ska skyddas mot att drabbas av vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Det står i 1 kapitlet, 5 och 6 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.


För att få mer information kontakta MAS eller MAR via kommunens växel telefon 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av