Till startsidan
Till startsidan

Stöd till föreningslivet

Föreningar som är verksamma inom Forshaga kommun kan söka föreningsstöd från kommunen förutsatt att de uppfyller vissa krav.  

Det finns flera olika föreningsstöd att söka för lokala ideella föreningar. Nedan kan du läsa om varje stödform som finns. I dokumentet Regelverk för stöd till kultur- och fritidsföreningar (pdf) Pdf, 491.3 kB. finns mer information om stöd som vänder sig till föreningar. Kultur- och fritidsenheten kan också hjälpa till vid ansökningar till andra aktörer än kommunen.

Ansökan om kommunens stöd görs på särskilda blanketter som du hittar i under E-tjänster och blanketter.

Handläggningstider

Handläggningstiderna för varje stöd varierar men alla ansökningar om föreningsstöd bereds en gång i månaden i en gemensam beredningsgrupp på kultur- och fritidsenheten. Vid beredning tilldelas föreningens ansökan en handläggare som föreningen har kontakt med för att följa sitt ärende.

Observera att under semestermånaderna juni-augusti kan handläggningstiden och svarstiden på ansökningar bli fördröjd.

Prioteringar 2023

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2022 att föreningsstödet år 2023 ska prioriteras till energieffektiviserade åtgärder. Beslutet rör långsiktiga anläggningsstöd och investeringsstöd till kommunens ideella föreningar. Det beslutades även om att tillsätta ett tillfälligt extrastöd om totalt 500 000 kronor. Städet är riktat till föreningar som löper stor risk att för ekonomiska utmaningar som kan påverka verksamheten negativt eller riskerar att gå i konkurs.

De höga elpriserna riskerar att urholka föreningarnas ekonomi, vilket i sin tur påverkar barn och ungas möjlighet till en aktiv fritid och god hälsa. Många föreningar har också haft stora utmaningar under pandemin och i många fall ekonomiska svårigheter,därav görs dessa prioriteringar i år.

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2022 att införa ett extra stöd för föreningslivet. Stödet ska ha fokus på att hjälpa föreningar som löper stor risk att för ekonomiska utmaningar som kan påverka verksamheten negativt eller riskerar att gå i konkurs.

Det tillfälliga stöd som finns att söka är totalt 500 000 kronor och riktar sig till kommunens ideella föreningar.

Beslutet om extrastöd togs för att hjälpa föreningar som hamnat i en ekonomiskt utmanande situation beroende på de samhälleliga utmaningar som ägt rum den senaste tiden. Stödet är villkorat mot att föreningen även ska ansöka om stöd från andra aktörer än kommunen.

Kriterier för att erhålla extrastödet:

 • Föreningen ska vara stödberättigad förening.
 • Föreningen ska ansöka om stöd hos annan aktör, utöver kommunen, för samma ekonomiska utmaningar.
 • Föreningen ska kunna redovisa för hur kostnader har ökat och/eller hur ekonomin på annat vis har påverkats negativt med anledning av de samhälleliga utmaningar som ägt rum den senaste tiden.
 • Föreningen ska kunna redovisa för hur de inför verksamhetsåret har budgeterat för sin verksamhet.
 • Föreningen ska kunna redovisa hur stödet kan trygga föreningens verksamhet och/eller överlevnad.

Villkor för extrastödet:

 • Kommunen kan bevilja upp till 100 procent av ansökt belopp.
 • Extra stöd beviljas endast till föreningar som riskerar att, med anledning av oförutsedda höga kostnader, stänga ner verksamhet på ett sätt som påverkar medlemmarnas möjlighet till deltagande negativt och/eller som riskerar konkurs.
 • Föreningen ska söka extra stöd från minst en annan aktör utöver kommunen för samma kostnader. Skulle föreningen beviljas stöd från annan aktör som täcker behovet kan kommunen avslå ansökan om extra stöd. Om andra stöd erhålls kan ett eventuellt redan erlagt kommunalt extrastöd krävas att återbetalas i samma omfattning till kommunen.
 • Föreningen ska, kommande verksamhetsår, kunna redovisa för hur extrastödet använts för att trygga föreningens verksamhet.

Ansökningsförfarande

Ansökan om extrastöd görs genom e-tjänsten "Stödberättigad förening och anläggningsstöd, ansökan". För att ansöka om extra stöd ska ansökan kompletteras med en bilaga med namnet "Ansökan om extra stöd 2023".

Bilagan ska innehålla:

 • beskrivning av föreningens ekonomiska läge
 • redovisning av kostnader
 • redovisning för hur föreningen budgeterat för kostnaderna
 • beskrivning för vilka andra stöd som föreningen sökt för samma ekonomiska utmaningar

Om föreningen redan är stödberättigad förening 2023 kan föreningen komplettera sin ansökan med bilaga om extra stöd. De föreningar som har en öppen e-tjänst kommer att få en notis om möjlighet till komplettering i sin ansökan. Föreningen kan också ta kontakt med kultur- och fritidsenheten för att få hjälp med att ansöka.

Ansökan om extra stöd kan göras löpande under 2023 fram till och med den 21 december 2023.


Att bli stödberättigad förening innebär att er förening registreras hos kultur- och fritidsenheten och på så vis har rätt att söka alla övriga stöd. Föreningar som är stödberättigade blir även synliga för allmänheten i kommunens föreningsregister och i kommunens övriga kommunikationskanaler.

Föreningar som önskar vara stödberättigade ska ansöka om det årligen genom kommunens e-tjänst.

Handlingar

För att bli stödberättigad ska föreningen lämna in handlingar som styrker föreningens verksamhet. De handlingar som ska skickas in vid ansökan är; verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, protokoll från senaste årsmöte och föreningens antagna stadgar.

Ung styrelse

En stödberättigad förening som har en styrelseledamot som är under 25 år får ett extra stöd på 2 000 kronor. Det extra stödet för unga styrelsemedlemmar har som syfte att motivera fler till att föryngra sin styrelse för ett mer långsiktigt hållbart föreningsliv.

Föreningar som äger, har driftansvar på eller hyr en anläggning kan söka anläggningsstöd från Forshaga kommun.

Villkor för anläggning- och hyresstöd:

 • Föreningen måste vara stödberättigad
 • Föreningar som hyr anläggning eller lokal av kommunen för redan subventionerad hyra är inte berättigade anläggningsstöd.
 • Föreningen ska ha regelbunden verksamhet i den anläggning/lokal som ansökan berör.
 • Tillfälliga hyreskostnader beviljas inte anläggningsstöd.
 • Föreningen kan beviljas upp till 75 % av den årliga faktiska anläggningskostnaden eller hyreskostnaden. Vid särskilda omständigheter kan procentsatsen justeras.
 • Om föreningen har verksamhet för barn och unga eller hyr ut sin anläggning till andra föreningar, personer eller organisationen, ska barn och ungas verksamhet prioriteras framför övrig verksamhet. Detta ska kunna påvisas för Kultur- och fritidsenheten vid en uppföljning av stödet.
 • Föreningar som får anläggningsstöd och hyresstöd ska vara med på Forshaga kommuns informationsmöten om miljö- och klimateffektivisering i föreningsanläggningar.

Ansökningsdatum för sötdet är den 15 november. För att ansöka om anläggning- och hyresstöd behöver föreningen vara stödberättigad.

Ideella föreningar kan få stöd till offentliga arrangemang som breddar kommunens kulturutbud eller sätter folkhälsan i centrum.

Arrangemangsstödet ska stimulera kulturlivet och folkhälsan i kommunen. Arrangemangen ska tillföra god hälsa bland kommunens invånare genom ökade sociala upplevelser av olika slag. I ansökningar prioriteras arrangemang som gynnar barn och unga.

Ansökan för arrangemangsstöd kan göras löpande under året men ska vara kommunen tillhanda minst 30 dagar innan arrangemangets genomförande.

Arrangemangsstödet beviljas upp till max 10 000 kronor och betalas ut efter genomfört och redovisat arrangemang. Redovisningen ska göras senast 30 dagar efter det att arrangemanget ägt rum.

Villkor:

 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten att delta i.
 • Sökande förening ska ha sitt huvudsäte i Forshaga kommun.
 • Arrangemanget ska äga rum i Forshaga kommun.
 • Arrangemanget ska bidra till ett bredare kulturutbud eller en bättre folkhälsa i Forshaga kommun.
 • Arrangemanget ska vara fritt från droger och alkohol.
 • I ansökan ska det beskrivas hur arrangemanget stärker och utvecklar det lokala kultur och/eller fritidslivet.
 • Det ska framgå i ansökan när arrangemanget ska genomföras.
 • Om projektet ändras eller inte genomförs helt eller delvis, ska kultur- och fritidsenheten meddelas. Det kan då bli aktuellt med ändring av beviljat belopp. Detsamma gäller om redovisning inte sker inom föreskriven tid.
 • I annonsering och annan marknadsföring ska det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Forshaga kommun.

Arrangemangsstödet kan sökas av alla ideella föreningar, även föreningar som inte är stödberättigade. Då stödet vänder sig till fler föreningar än stödberättigade finns inte stödet med i regelverket för stöd till föreningsliv. Vid frågor, kontakta kultur- och fritidsenheten.

För verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar kan ideella föreningar i Forshaga kommun erhålla kommunalt aktivitetsstöd. Kommunalt aktivitetsstöd har samma bestämmelser som det statliga aktivitetsstödet, LOK-stöd, skillanden är att det kommunala aktivitetsstödet sökas av alla ideella föreningar som uppfyller kraven för ansökan, inte bara idrottsföreningar.

Kriterier för att erhålla aktivitetsstöd:

 • Föreningen måste vara stödberättigad
 • Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet
 • Föreningen har minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5 år-25 år
 • Föreningen ska ange hur många aktiva medlemmar föreningen har i åldern 5-25 år
 • Idrottsföreningar ska följa Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten vill”
 • Föreningen får aktivitetsstöd för aktiva från 7 år till 25 år

Kommunalt aktivitetsstöd söks två gånger årligen. Aktiviteterna redovisas efter genomförd säsong. För perioden 1 januari – 30 juni gäller ansökningsdatumet 25 augusti. För perioden 1 juli – 31 december gäller ansökningsdatumet 25 februari.

För att ansöka om kommunalt aktivitetsstöd behöver föreningen vara stödberättigad.

Föreningslivet är en bredd av olika verksamheter och platser som kommunen stöttar på olika vis. Det finns två stödformer som kommunen erbjuder för att skapa ett mer långsiktigt hållbart föreningsliv, uppdragsstöd och projektstöd. Kontakta kultur- och fritidsenheten för att få veta mer eller ansöka om stöden.

Uppdragsstöd

Uppdragsstödet betals ut då en förening tecknar ett samverkansavtal med kommunen. I avtalet finns en överenskommelse för vad föreningen ska göra för uppdrag. Det kan handla om att bedriva en viss typ av verksamhet, hålla en anläggning öppen för allmänheten eller ansvara för skötsel på ett område.

Projektstöd

Projektstödet är ett stöd till föreningar som vill utveckla sin verksamhet på något vis under en begränsad tid. Stödet ska bidra till ökad mångfald i föreningslivet med mål om fler aktiviteter och verksamhet som når fler målgrupper.

Föreningar kan söka stöd för att renovera en anläggning eller investera i större inventarier. Stödet ska avse stöd för ny-, till-, eller ombyggnad av lokal eller anläggning, kostnader för maskinell utrustning eller andra större inventarier.

Villkor för stöd till investering:

 • Föreningen måste vara stödberättigad
 • Investeringsstöd får sökas av både föreningar som äger och som hyr sin anläggning/lokal.
 • Vid ny-, till- eller ombyggnad av en hyrd anläggning/lokal ska ett hyreskontrakt eller ett nyttjandesrättsavtal med hyresvärden, på minst 5 år, vara tecknat. Detta bifogas till ansökan.
 • Kultur-och fritidsenheten beviljar investeringsstöd till framtida investeringar inte till investeringar som redan har gjorts.

Ansökan om investeringsstöd kan göras löpande under året. År 2023 prioriteras investeringar för energieffektiviserade åtgärder.

För att ansöka om investeringsstöd behöver föreningen vara stödberättigad.

Nystartade ideella föreningar som har sitt huvudsäte i Forshaga kommun kan söka ett startstöd. Stödet ska hjälpa föreningen att komma igång med sitt första verksamhetsår. Stödet uppgår till 2 500 kronor.

För att beviljas startstöd ska föreningen vara registrerad hos Skatteverket samt ha erhållit ett organisationsnummer. Föreningen behöver även ett bank- eller ett plusgirokonto för att kunna erhålla stödet.

Nystartad föreningar blir automatiskt stödberättigad de första året som föreningens bildas. År två måste föreningen lämna de angiva dokumenten för att blir stödberättigad förening.

Utbildningsstöd kan sökas av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ska bidra till att föreningslivet kan utvecklas inom olika områden för att på så vis fortsätta vara trygga och attraktiva mötesplatser.

Villkor för utbildningsstöd:

 • Föreningen har minst 10 aktiva medlemmar i ålder 7-25 år
 • Utbildningsstödet uppgår till max 75 % av den redovisade kostnaden.
 • En förening kan beviljas stöd fler än en gång per år men det totala stödet för en förening får uppgå till max 3000 kronor per år.
 • Ansökan om utbildningsstöd ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda max åtta veckor efter avslutad utbildning.

För att ansöka om utbildningsstöd behöver föreningen vara stödberättigad.

Kontakt

Kultur- och fritidsenheten
Telefon till kommunens växel: 054-17 20 00
E-post till funktionsbrevlåda: kultur.fritid@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av