Till starsidan
Till starsidan

Avgifter

Den avgift du betalar för barnomsorgen bestäms av din inkomst och hur många timmar ditt barn tillbringar inom barnomsorgen. Här kan du läsa mer om avgifter och räkna ut vad din kostnad blir

Vad kostar en plats inom barnomsorgen?

Vad du betalar för en plats inom barnomsorgen beror på barnets närvarotid enligt inlämnat schema och hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas. Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med.

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan och fritidshem varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna avgiftsnivåer för 2022 är 52 410 kr per månad och hushåll. Med föräldrar jämställs även gifta/sambos utan gemensamma barn.

Här kan du själv räkna ut din avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiften bestäms av:

  • Barnets närvarotid per vecka.
  • Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock högst 52 410 (år 2022) kronor per månad. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12.
  • Antalet barn som är placerade i kommunal och enskild verksamhet och som är bosatta på samma adress.

Faktura

Avgiften faktureras varje månad och tas ut för 12 månader per år, även sommartid. Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats i barnomsorgen. Du måste säga upp platsen för att slippa avgift. Förfallodatum är den sista dagen i varje månad. Om inte fakturan betalas i tid skickas ett inkassokrav efter tio dagar. Avgiften för kravet är 180 kr. Dröjsmålsränta tillkommer. Om avgiften inte betalas i tid, och senast efter krav, kan barnet komma att stängas av från verksamheten. 

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Inkomstredovisning

När ditt barn ska börja i förskola eller pedagogisk omsorg behöver du registrera din inkomst eftersom avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Om hushållets inkomst förändras behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, exempelvis för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Inkomstredovisningen lämnar du via e-tjänsten

Delad plats

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och växelvis boende barn delar på barnets plats om barnet bor minst tre dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av vårdnadshavarna och under dessa dagar har rätt till förskola.

Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive hushålls inkomster, hushållens sammansättning och behovet av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida maxtaxeavgiften för en plats.

För att vårdnadshavarna ska få en delad plats med delade fakturor, måste det anmäla till barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningshandläggare.

Avgiftsreducering


Reducering för allmän förskola

För alla barn som är berättigade till allmän förskola (från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år) reduceras avgiften motsvarande 525 timmar per år (8 kap. 4 § skollagen). Avgiften är reducerad 12 månader/år. Finns endast behov av förskola 15 timmar för barn mellan 3-5 år utgår ingen avgift. För att få avgiftsfri allmän förskola måste det anmälas till handläggare på kommunen. Läs mer om allmän förskola samt ansökan/anmälan här.

Reducering för barns sjukdom

Avgiften reduceras vid barns sjukdom efter en sammanhängande frånvaro på mer än 21 kalenderdagar. Reducering sker för varje sjukdag från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Reducering för fortbildning/planering

Under fem dagar per år stänger verksamheten för fortbildning/planering. Alternativ verksamhet erbjuds vid anmält behov. Någon reduktion av avgiften medges inte för dessa dagar.

Reducering för stängd verksamhet

Avgiften reduceras om verksamheten måste stängas och annan verksamhet inte kan erbjudas. Avbrottet måste uppgå till minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sådan dag.

Taxa

Kommunfullmäktige har beslutat om nedanstående taxa som gäller från och med 1 januari 2022:

Förskoleverksamhet
Maxtaxa, inga tidsintervaller. Barn ett är det yngsta barnet.
Barn 1      3 % av bruttoinkomsten, dock högst 1 572 kr
Barn 2      2 % av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kr
Barn 3      1 % av bruttoinkomsten, dock högst    524 kr

Om hushållet även har barn placerade i skolans fritidsverksamhet tillämpas syskonrabatt. Mer information om taxa för fritids finns i regelverket gällande fritidshem. För familjer som har barn placerade i privat och kommunal förskola/fritidshem i Forshaga kommun gäller syskonrabatt och måste meddelas till handläggare.

Obetalda barnomsorgsavgifter

Om avgiften inte betalas kan barnet stängas av från sin plats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-02