Till starsidan
Till starsidan

Avgifter fritidshem

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt, oavsett hur många timmar ditt barn är på fritidshem. Om du har flera barn på fritidshem betalar du bara full avgift för det yngsta barnet. De andra barnen får syskonrabatt.


Avgiften bestäms av:

  • Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock högst ett visst belopp per månad, se nedan. Med inkomst per månad menas årsinkomsten delad med 12. Med hushåll avses ensamstående, sammanboende, makar eller registrerade partner.
  • Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan och fritidshem varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna avgiftsnivåer för 2022 är 52 410 kr per månad och hushåll. Med föräldrar jämställs även gifta/sambos utan gemensamma barn.
  • Antalet barn i hushållet som är placerade i kommunal och fristående verksamhet. Avgift ska betalas av platsinnehavare. Med platsinnehavare avses vårdnadshavare som sammanbor
    med barnet och som har behov av fritidshem.

Avgiften betalas för innevarande månad 12 månader per år. När placering påbörjas under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag.

Aktuell taxa

Kommunfullmäktige har beslutat om nedanstående taxa som gäller från och med 1 januari 2022:
FRITIDSHEM
Maxtaxa, inga tidsintervaller. Barn ett är det yngsta barnet.
Barn 1      2 % av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kr
Barn 2      1 % av bruttoinkomsten, dock högst 524 kr
Barn 3      1 % av bruttoinkomsten, dock högst 524 kr
Barn 4      Ingen avgift

Om hushållet även har barn placerade i förskoleverksamhet tillämpas syskonrabatt. Mer information om taxa för förskola finns i regelverket gällande förskola.

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda inkomster per månad före skatt, dock högst 52 410 kr/ månad (oavsett vilket land inkomsten intjänats). Med inkomst menas årsinkomsten delad med 12. Med föräldrar jämställs även gifta/sambos utan gemensamma barn. Avgiften betalas 12 månader per år.

Förfallodatum är den sista dagen i varje månad. Om inte fakturan betalas i tid skickas ett inkassokrav efter tio dagar. Avgiften för kravet är 180 kr. Dröjsmålsränta tillkommer. Om avgiften inte betalas i tid, och senast efter krav, kan barnet komma att stängas av från verksamheten


Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.

Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon även om de inte är det.


Platsinnehavaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas till förvaltningshandläggare på barn-och utbildningsförvaltningen om hushållets avgiftsgrundande inkomster och andra uppgifter som
påverkar avgiften. Sådana uppgifter kan exempelvis vara inledande eller upplösande av samboförhållanden samt helsyskon, halvsyskon eller bonussyskon som finns i hushållet eller som flyttar från hushållet samt uppgift om dessa syskon är placerade i barnomsorg eller kolbarnomsorg
hos annan huvudman än Forshaga kommun.

Uppgifter skall lämnas vid förändring av inkomst- och hushållsförhållanden samt när barn- och utbildningsförvaltningen så begär. Förändringar som avser kortare tid än en månad anmäls inte.
Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget. Inkomstredovisningen ska lämnas senast den
25:e i månaden före den månad förändringen gäller.

Om inkomstredovisning inte lämnas debiteras avgift efter högsta inkomst fram till dess att inkomstredovisning lämnats


Skollovsomsorg för elever som tillfälligt behöver omsorg på lov, kostar 35 kr/dag och ska anmälas till kommunens förvaltningshandläggare. Detta anmäls via e-tjänst som finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt behov av fritidshem utöver lovdagar kan erbjudas vid max tre tillfällen per termin och sker i samråd med förvaltningshandläggaren.


Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och växelvis boende barn delar på barnets plats om barnet bor minst tre dagar av en 14- dagarsperiod hos någon av vårdnadshavarna och under dessa dagar har rätt till fritidshem.

Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive hushålls inkomster, hushållens sammansättning och behovet av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida maxtaxeavgiften för en plats.

För att vårdnadshavarna ska få en delad plats med delade fakturor, måste det anmäla till barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningshandläggare.


Barnomsorgsavgift betalar du för 12 månader per år. Avgift tas ut även om barnet inte har använt sin plats. Det är därför viktigt att du säger upp din plats om du vill slippa avgiften.


Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 22. Du behöver då visa upp ett giltigt läkarintyg.

 

Om avgiften inte betalas förlorar barnet sin plats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av