Till startsidan
Till startsidan

Skolresor, skolskjuts

Forshaga kommun har avtal med Region Värmland/Värmlandstrafik.


Elever som är folkbokförda i Forshaga kommun samt går i sin placeringsskola utifrån närhetsprincipen, kan ha möjlighet till skolskjuts om vissa villkor upfylls. Elever i årskurs 0-6 med minst tre (3) kilometers skolväg och elever i årskurs 7-9 med minst fem (5) kilometers skolväg har rätt till skolskjuts. Elevens färdväg från hemmet till aktuell hållplats/uppsamlingsställe får inte överstiga två (2) kilometer. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven finns på hållplats i god tid på morgonen.

Med skolväg menas den kortaste användbara väg mellan folkbokföringsadress och den skola dit eleven hänvisats för sin skolgång. Hänsyn ska tas så att husgrupperingar (inom tätort) såsom kvarter eller område, med samlad typ av bebyggelse, inte delas av avståndsgräns till skola och/eller hållplats. I sådant fall har kommunen rätt att flytta avståndsgränsen, även om kilometeravståndet överskrids, så att naturliga gränser kan bestämmas.

Ditt barn kan i vissa fall få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsvariation, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn får skolskjuts. I dessa fall måste ansökan om särskilda skäl för skolskjuts skickas till kommunen.

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts till och från fritidshem. Det innebär till exempel att elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på fritidshem i anslutning till skolan är inte berättigad till skolskjuts från fritidshemmet till bostaden.
 
Eleverna ska färdas trafiksäkert och alla fordon har bilbälten och alkolås. Det är bältestvång på bussarna.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ska hålla koll på att skolskjutsreglerna efterlevs och vara informerad om de olika trafikmiljöer som barnen vistas i. Det är för att kunna göra förbättringar om det behövs.

Föräldrar som har barn som åker skolskjuts kan lämna synpunkter och klagomål på flera sätt. Antingen till de som kör bussarna, direkt till barn- och utbildningsförvaltningen eller genom att skapa ett kundärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Värmlandstrafiks hemsida. 

Observera! Kompisåkning är inte tillåtet


Växelvis boende innebär att barnet/barnen har varaktigt boende 50% av tiden hos separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad. För att vi ska kunna anordna skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser måste båda föräldrarna bo i Forshaga kommun, varav minst en inom skolans upptagningsområde.

Ansökan för växelvis boende gäller för ett läsår i taget och ska ha kommit in senast 10 maj för att skolskjutsen ska kunna gälla från läsårets start. Uppge information i ansökan om när barnet bor hos respektive vårdnadshavare (udda/jämn vecka).

Förändring av skolskjuts under läsåret behöver anmälas snarast, dock senast två veckor innan förändring.


Ansökan om skolskjuts behöver göras i de fall det gäller växelvis boende, vid förändringar under läsåret samt vid ansökan om särskilda skäl för skolskjuts. Ansökan behöver skickas in senast två veckor innan det kan börja gälla. Övriga behöver inte ansöka om skolskjuts, men barnen planeras in i skolskjutsen inför varje läsår utifrån folkbokföringsadress.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns som e-tjänst och går också att skriva ut som blankett, som skickas till:
Barn & utbildningsnämnden

Skolskjuts Box 93

667 22 Forshaga

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som ni har blivit anvisad enligt närhetsprincipen har barnet inte rätt till skolskjuts, om det innebär extra kostnader för kommunen.

Reglerna i sin helhet

I dokumenten till höger finns protokollsutdrag från barn- och utbildningnämnden samt riktlinjerna för skolskjuts. Där kan du läsa reglerna i sin helhet.

Vid utebliven skolbuss

Har skolbussen inte kommit kan du ringa till Värmlandstrafiks trafikupplysning på telefonnummer: 0771-32 32 00 för att få mer information,tänk på att du måste uppge numret på skolbussen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-03-15