Till startsidan
Till startsidan

Personuppgiftsbehandling vid Forshaga Vuxenutbildning och Forshaga Yrkeshögskola

Vi behöver lagra och behandla vissa personuppgifter när du ansöker till och studerar vid kurser och utbildningar hos Forshaga Vuxenutbildning eller Forshaga Yrkeshögskola. Exempel på vanliga kategorier av personuppgifter vi behandlar är ditt förnamn, efternamn, personnummer, hemadress, privat e-postadress och privat telefonnummer. Vi behandlar även information om din studieprogression för att kunna bedöma dina kurskunskaper.

Personuppgifter om dig hämtas ur folkbokföringsregister när du söker till kurser och utbildningar vid Forshaga Vuxenutbildning. När du ansöker till Forshaga Yrkeshögskola lämnar du personuppgifter till oss manuellt. När du börjat studera lämnar du själv personuppgifter till oss i de olika tekniska system och tjänster som används vid vuxenutbildningen och yrkeshögskolan, till exempel genom att lämna in skolarbeten eller genom att kommunicera digitalt med personal vid skolan.

Dina personuppgifter behandlas när de behövs för bland annat grupplacering, betygsregistrering, närvaroregistrering, registrering av användarkonton i lärplattform och molntjänster, statistik, individuella studieplaner, användning av digital provplattform, och när lärare dokumenterar din progression. Kontaktuppgifter används för att kommunicera med dig. Alla kategorier av personuppgifter används inte vid varje tillfälle, och dina personuppgifter används endast om det krävs för att bedriva skolans verksamhet. Personuppgifterna lagras olika länge för varje ändamål, men ska inte lagras längre än det finns ett berättigat ändamål med att lagra personuppgifterna. Den rättsliga grunden för lagring och behandling av personuppgifter vid Forshaga Vuxenutbildnings och Forshaga Yrkeshögskolas skolverksamheter är oftast uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Skolverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Universitets- och högskolerådet (UHR), Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen och andra förvaltningar i Forshaga kommun. Om du är inskriven på studier vid sfi behöver Forshaga Vuxenutbildning i vissa fall utbyta information om din situation som studerande med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten i Forshaga kommun.

Lärande och Arbetsnämnden i Forshaga kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att få information om behandling av dina personuppgifter, begära rättning av felaktiga uppgifter, i vissa fall begära radering av dina personuppgifter, och i vissa fall exportera dina personuppgifter. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år. Du når personuppgiftsansvarig lättast på e-post till dataskyddsombud@forshaga.se. Om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter bör du kontakta dataskyddsombud@forshaga.se genom att skicka e-post, och du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att ansöka till studier vid Forshaga Vuxenutbildning eller Forshaga Yrkeshögskola intygar du att du har tagit del av ovanstående information.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns att läsa här.

Personal data processing at Forshaga Vuxenutbildning and Forshaga Yrkeshögskola

We need to process your personal data when you apply to and actively take part in study courses and educational programmes at Forshaga Vuxenutbildning or Forshaga Yrkeshögskola. Common examples of categories of personal data we need to process are your first name, last name, personal identity number, home address, private e-mail address and private phone number. We also process data relating to your study progress in the course, in order to assess your level of knowledge. Your personal data is retrieved from the national population register when you apply for courses and educational programmes at Forshaga Vuxenutbildning.

When you apply to Forshaga Yrkeshögskola and enter information manually, we retrieve your personal data. When starting your studies, you may provide additional personal data by using our various IT-systems and services, for example when submitting assignments or when communicating digitally with school staff.

Your personal data is only processed when needed, for example for group placement, grade registration, attendance registration, registration for user accounts in the learning management system and additional cloud services, and when teachers document your course progress. Your contact details may be used to communicate with you. All categories of personal data are not processed in every case, and your personal data is only processed when there is a clear purpose to do so in order to carry out our duties in regard to public interest or in the exercise of our official authority. Your personal data is retained only for as long as it is needed for the purposes for which it is processed. Your personal data is usually processed because it is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in Forshaga Vuxenutbildning or in Forshaga Yrkeshögskola, in accordance with the General Data Protection Regulation, GDPR.

Processed data may, in certain cases, be delivered to Skolverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Universitets- och högskolerådet (UHR), Myndigheten för Yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen and other functions in Forshaga Municipality. If you are enrolled on sfi (Swedish for immigrants) courses, Forshaga Vuxenutbildning may in some cases need to communicate information about situations relating to your studies with Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten and Arbetsmarknadsenheten in Forshaga Municipality.

The administration of ”Lärande och Arbete” in Forshaga Municipality is the controller of your personal data, and you are entitled to be informed of the processing of your personal data, request to have your personal data rectified, request erasure of your stored personal data if there is no clear purpose to store the data, and in some cases you are also entitled to transfer your personal data to another data controller. You have the right to one cost-free transcript of our processing of your personal data per year. You can contact the controller by sending an email to dataskyddsombud@forshaga.se. If you want to object to the processing of your personal data, please contact dataskyddsombud@forshaga.se by email, and you can also lodge a complaint to the Swedish Data Protection Authority Datainspektionen.

By applying for studies at Forshaga Vuxenutbildning or Forshaga Yrkeshögskola, you confirm that you have complied with the information above.

Read more about personal data processing in Forshaga Municipality at www.forshaga.se/personuppgifter (Page only available in Swedish).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av