Till starsidan
Till starsidan

Lärande i arbete - LIA

Lärande i arbete (LIA) syftar till att den studerande kan relatera teori till praktik, och under handledning tillgodogöra sig ny kunskap i en verklig arbetssituation samt integrera kunskaper så att de leder till utveckling av förståelse, färdighet och kompetenser i yrkesrollen.

LIA är uppdelad i två kurser och skapar progression i lärande både i och mellan kurserna. Den studerande ska utveckla och ta ansvar för sitt eget teoretiska och yrkesmässiga lärande utifrån en arbetsplats. Inför LIA genomförs en introduktion. Praktisk information, kursmål och professionellt förhållningssätt ur praktikant- och handledarperspektiv är i fokus. Från utbildningens start kommer studerande möta yrkesverksam personal exempelvis genom föreläsningar och studiebesök mm som en del i förberedelserna inför LIA. I syfte att främja fördjupade kunskaper synliggörs samband mellan valbara fördjupningskurser och LIA. Utbildningen har särskilda riktlinjer som gäller avklarade teoretiska resultat före utgång i LIA. Riktlinjerna finns för att säkerställa att studerande uppfyller de krav på teoretiska förkunskaper som ställs av arbetslivet. Avsikten med kursordningen i utbildningen är att den studerande på bästa sätt är förberedd på kommande yrkesroll.

Processen för anskaffning av LIA-platser startar i god tid inför LIA-perioderna. Dialog med berörda verksamheter/handledare sker under hela LIA-processen som vid anskaffning av platser, genomförande/bedömning och den avslutande utvärderingsfasen. Utifrån tidigare genomförda utbildningsomgångar finns ett väl uppbyggt kontaktnät med LIA-verksamheter och dess erfarna handledare. Inför varje LIA-period genomförs handledarutbildningar så väl enskilt som i grupp där praktisk information, kurs- och utbildningsmål och målsättningen med aktuell LIA-period lyfts liksom förhållningssätt ur både studerande- och handledarperspektiv. Enskilda handledningsutbildningar eller handledning av handledare kommer ske på plats i verksamheterna där LIA-ansvariga lärare besöker verksamheterna. Syftet är att höja handledarnas kompetens och ge dem möjlighet att tillsammans med utbildningens personal reflektera kring sitt uppdrag och de möjligheter/svårigheter som kan uppstå och på så vis främja den studerandes lärande och genomförande av LIA. Verksamheter som anlitas för LIA står under myndighetstillsyn och ska ha tillstånd för att bedriva verksamheten, vilket till stor del borgar för att LIA-platserna är lämpliga utifrån utbildningens övergripande mål. Dessutom gör LIA-ansvariga en bedömning om lämplighet utifrån verksamhetsbeskrivningar i förhållande till utbildningens övergripande mål. Varje LIA-verksamhet utvärderas i samråd mellan utbildning, verksamhetsansvariga och/eller handledare

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-02