Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Pedagogik - Närstudier


Pedagogisk ansats

Det sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete, gemenskap och kollaborativt lärande är grunden for utbildningens pedagogiska ansats. Studerandes egna resurser och lärande står i centrum. Ansatsen genomsyrar utbildningen, från föreläsningar och grupparbeten till den nätbaserade undervisningen. Tanken är att arbetssättet främjar lärande och kunskapsskapande samtidigt som det ökar möjligheterna till pedagogisk överföring, kunskapsspridning och gemensamt lärande. Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där de studerande förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

Undervisningsmetoder

Den studerandes kunskapsbehov och förutsättningar kräver olika former för kunskapsinhämtande. För att öka möjligheterna för fler studerande att tillgodogöra sig utbildningen används olika undervisningsmetoder så som projektarbeten, fältstudier, studiebesök, seminarier, föreläsningar, fallstudier, litteraturstudier och nätbaserad undervisning via lärplattformen. De studerande arbetar så väl individuellt som i grupp för att stimulera kunskapsinhämtandet. De studerandes kontakter med arbetslivet under utbildningen bidrar till etableringen i yrkeslivet. I utbildarrollen ingår att handleda studerande i lärandeprocessen. De valbara fördjupningskurserna kommer huvudsakligen att genomföras som nätbaserade distansstudier.

Nätpedagogik

Under utbildningen har de studerande tillgång till en nätbaserad digital lärplattform. Via plattformen sker både utbyte av information samt undervisning som ökar flexibiliteten i studierna. I undervisningen används lärplattformen som ett närbaserat klassrum där interaktion sker i så väl öppna forum som via videokonferens. Studerande interagerar med varandra, skapar sin egen kunskap i den sociala lärmiljön. För att säkerställa att den studerande kan använda sig av den nätbaserade studieplattformen introduceras tekniskt stöd vid utbildningsstart.

Studiehandledningar

Varje kurs tillhandahåller studiehandledningar som ska vägleda de studerande genom kurserna i strävan mot kursmålen. Kursernas studiehandledningar förtydligar kursens mål och innehåll samt den litteratur som ska användas. Vidare sa innehåller den uppgifter som främjar så väl kunskapsinhämtande som reflektion samt praktisk information och hållpunkter, vilket ger förutsägbarhet och struktur. Studiehandledningarna tillsammans med kontinuerlig handledning och feedback från utbildarna främjar förutsättningarna att nå utbildningsmålen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-08-17