Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in under året och vad pengarna ska användas till.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. I budgeten fastställs kommunens mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas också resurserna till de olika verksamheterna.

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten i november är det slutet på en lång process som startar redan i början av året.

Budgeten utgör det första året i en treårig planeringsperiod och består av resultat- och finansieringsbudget, driftbudget och investeringsbudget. Flerårsplanen omfattar de två sista åren av planeringsperioden.

Från och med budgeten för 2013 finns den att läsa i en kortare, sammanfattande variant.

En budget blir till:

Januari/Februari: Förslag till anvisningar inför budgetarbetet och preliminära ekonomiska ramar tas fram. Utgångspunkten för årets budgetarbete är föregående års flerårsplan, med övergripande mål och ekonomiska ramar. Justeringar görs utifrån prognoser om skatteintäkternas utveckling, andra omvärldsfaktorer och påverkan av föregående års resultat.

Februari/Mars: kommunstyrelsen beslutar om budgetanvisningar.

Mars/April: Budgetarbete i nämnder och styrelse.

April: Kommunstyrelsens arbetsutskott har sin första budgetberedning. Nämndordförande och förvaltningschefer deltar. Planeringsförutsättningar, främst ekonomiska presenteras. Omvärldsanalys och avstämning av styrelses och nämnders ekonomiska budgetramar.

Maj-September: Nämnder och förvaltningar arbetar med sin detaljbudget och med att ta fram förslag till mål för verksamheten.

Oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott har sin andra budgetberedning. Nämndordförande och förvaltningschefer deltar. Planeringsförutsättningar, främst ekonomiska presenteras. Avstämning och genomgång av styrelses och nämnders förslag till budget och mål för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om skattesatsen.

November: Kommunfullmäktige beslutar om budgeten.

Dela denna information:

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
Informationsägare: Lena Backlund Ekonomichef

Sidan uppdaterad: 2016-02-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00