Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Villor och flerfamiljshus

Beroende på vilken typ av byggnad du bor i gäller lite olika regler. Vissa åtgärder kräver bygglov medan andra enbart behöver anmälas.

Bygglov

Bygglov krävs vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt ändrad användning, undantaget de tillfällen enligt de nya reglerna nämnda nedan.

Det krävs även bygglov inom detaljplanerat område för att göra väsentliga fasadförändringar som t.ex. att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt öppna upp för nya fönster och dörrar.

Anläggningar t.ex. plank, murar, upplag, vindkraftverk, parkeringsplatser m.m. samt skyltar och ljusanordningar är också bygglovspliktiga.

Nya bygglovsregler fr o m 2 juli 2014

Från den 2 juli 2014 behöver du inte söka bygglov för vissa byggåtgärder. Istället krävs en anmälan till miljö- och byggförvaltningen och därefter får du ett startbesked. Är du osäker eller vill ha mer information, kontakta våra byggingenjörer som du når via växeln 054-17 20 00 på våra telefontider vardagar kl. 10-12, ej tisdagar. Nedan följer i stora drag vad som gäller med de nya reglerna.

Vid dessa tillfällen krävs inte bygglov, men en anmälan:
- Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga ett så kallat Attefallshus om max 25 kvm. En anmälan och ett startbesked krävs från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

- Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 kvm. En anmälan och ett startbesked krävs från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

- Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga högst två takkupor. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs krävs en anmälan och ett startbesked från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

- Du som har ett enbostadshus får dessutom inreda ytterligare en bostad, efter att du har gjort en anmälan till miljö- och byggnämnden och fått ett startbesked.

Det krävs fortfarande bygglov i nedanstående fall:

- Om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

- Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område.

- Om tillbyggnaden är i anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret (bestäms i miljöbalken).

Rivningslov

Rivningslov krävs när ni vill riva en byggnad eller del av en byggnad inom planlagt område. Dessutom är vissa byggnader kulturhistoriskt intressanta och får inte rivas enligt annan lagstiftning t.ex. kulturminneslagen.

Marklov

Marklov krävs när ni vill ändra markens höjdläge inom planlagt område. Ibland krävs även marklov för att få fälla värdefulla träd.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10

Dokument

Boverkets broschyr Får jag bygga?PDF
Med de nya bygglovsreglerna fr o m 2 juli 2014

Sidan uppdaterad:

2019-09-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00