Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.

Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post.

Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Internt arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därför har du inte har rätt att ta del av det.

Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?

Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga beslutet. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Begäran om utlämnande av handling

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post eller e-post. Din begäran behandlas under kommunens ordinarie öppettider.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-06-18