Till startsidan
Till startsidan

Service och kvalitetsarbete

Forshaga kommun är till för sina invånare. Vi arbetar med ständiga förbättringar och gör regelbundna undersökningar av hur vi som lever och verkar här uppfattar kommunen och våra tjänster. Här ger vi en bild av vårt övergripande kvalitetsarbete, lyfter garantier och redovisar resultatet från aktuella undersökningar.

Utgångspunkten för all verksamhet inom Forshaga kommun är att tillhandahålla en kommunal service av hög kvalitet med fokus på rättighetsbärarnas (kommuninvånarna, de vi är till för) behov och önskemål. Invånarna ska ges möjlighet till ett reellt inflytande över den kommunala verksamheten genom de demokratiska processerna. Rättighetsbärarna ska i så stor utsträckning som möjligt ges möjlighet att aktivt delta och vara medskapande i den service de har del av.

I övergripande riktlinjer för kvalitets- och styrmodellen ges en struktur, ett ramverk, för hur vi arbetar med kvalitetsledning och styrning i Forshaga kommun. Dokumentet riktar sig främst till chefer, stödfunktioner och förtroendevalda i nämnder, förvaltningar och verksamheter. Kvalitets- och styrmodellen beskriver övergripande hur kommunens verksamhet ska styras, följas upp och utvärderas. Den är politikens verktyg för styrning, verksamhetens verktyg för organisering och genomförande samt strukturen för en lärande organisation. Syftet med en kvalitets- och styrmodell är att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig av kommunens verksamhet och vad som är prioriterade utvecklingsområden.

Mer om inriktning och övergripande mål finns att läsa i "Strategisk plan" och "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning" som finns bland kommunens styrdokument.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2024-01-18