Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

Många av Sveriges kommuner genomför denna undersökning regelbundet och det finns därför goda möjligheter för jämförelser med andra. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i samma storleksklass. Samtliga resultat redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat och efter boendetid i kommunen. Forshaga kommun genomför denna undersökning vart tredje år för att få en bild av invånarnas attityder till sin plats och kommun.

Undersökningen omfattar tre delar som bygger på modellen nöjd-kund-index:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (nöjd-region-index, NRI)
  • Kommunens olika verksamhetsområden (nöjd-medborgar-index, NMI)
  • Inflytande på kommunala beslut och verksamheter (nöjd-inflytande-index, NII)

Resultatet visar vad vi är bra på, var vi kan förbättra oss och vilka områden och verksamheter som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland invånarna. Resultaten anges i index 0-100, där index under 40 klassas som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” går vid 55 och ”mycket nöjd” vid 75.

Medborgarundersökningen 2018

Undersökningen genomfördes under hösten 2018 med urval på 800 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 39 %, vilket är något lägre än genomsnitt för Sveriges kommuner. Både SCB och Forshaga kommun gör insatser för att öka svarsfrekvensen, vilket är önskvärt för att kunna dra fler slutsatser av resultaten.

Det sammanfattande omdömet för NRI var 60. De områden som ges högre betyg jämfört med samtliga undersökta kommuner är utbildningsmöjligheter och kommunikationer. Kommersiellt utbud ges lägre betyg. Hela 43 % av invånarna i vår kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8–10 på den 10-gradiga skalan).

Det sammanfattande omdömet för NMI var 57. De områden kopplat till kommunens verksamheter som ges högre betyg jämfört med samtliga undersökta kommuner är idrotts- och motionsanläggningar samt renhållning och sophämtning. Lägre betyg ges till stöd för utsatta personer, kultur och miljöarbete.

Det sammanfattande omdömet för NII var 43. De områden kopplat till invånarnas upplevda inflytande som ges högre betyg jämfört med samtliga undersökta kommuner är kontakt med lokala politiker. Inga områden visar på lägre betyg.

Jämförelse

Inget av de sammanfattande omdömena visar statistiskt säkerställda förändringar i jämförelse med tidigare undersökningar, 2012 och 2015. Inte heller i jämförelse med samtliga undersökta kommuner är vårt resultat statistiskt säkerställt högre eller lägre.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av