Till starsidan
Till starsidan

Medborgarundersökning (SCB)

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökningen

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Det betyder att 2022 års resultat enbart går att jämföra med 2021. Resultaten från undersökningen redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter.

I år har 137 kommuner genomfört undersökningen och genomsnittliga svarsfrekvensen är 36%. Tyvärr är svarsfrekvensen även i Forshaga på samma nivå, och fortsatt för låg för att dra några långtgående slutsatser.

Medborgarundersökningen 2022, Forshaga kommun

SCB:s medborgarundersökning genomförs av SCB i samarbete med respektive kommun. I Forshaga kommun innebär det att man gör ett slumpmässigt urval på 1000 personer (18 år eller äldre), vilket i år gett 361 svar. Undersökningen är en attitydundersökning, vilket innebär att man inte alltid behöver ha varit i kontakt med våra verksamheter när man besvarar den.

Glädjande är att de som svarat på undersökningen generellt är mycket nöjda med vår kommun, då vi tillhör de 25% bästa i landet i jämförelse med undersökta kommuner. Detta gäller områden som plats att bo och leva på (96,7% positiva svar), kommunens verksamheter (85,9% positiva svar), insyn och inflytande (26,5% positiva svar) samt att man gärna rekommenderar andra att flytta till kommunen (71,0% positiva svar).

Glädjande är också att de som svarat på undersökningen detta år upplever att vi är bra på området jämlikhet och integration, också här tillhör vi de 25% bästa av undersökta kommuner. Inom området bemötande, information och inflytande är vi starka på bemötande och information, men svagare kopplat till möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och att kunna delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen. En tydlig förbättring märks på utbud av ställen för unga att träffas på, vilket kan ha med nya mötesplatsen Hubben att göra.

Kort sammanfattning av undersökningen:

  • 97 % av procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på
  • 86 % procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt
  • 27 % procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • 71 % procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av