Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Översiktsplan 2040

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2040. Vi har ett mål att växa med 50 invånare årligen och behöver därför planera och utveckla kommunen för både bostäder, samhällsservice och rekreation. Välkommen att lämna dina synpunkter!

Hur ser processen att ta fram översiktspan ut?

 1. Ett förslag arbetas fram - invånarnas synpunkter samlas in.
 2. Samråd - chans att tycka till om förslaget,
  21 april-17 juli 2020
 3. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
 4. Utställning/granskning - ytterligare chans att tycka till om förslaget,
  11 juni - 25 augusti 2021.
 5. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
 6. Kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen.

Utställning av översiktsplan Forshaga kommun 2040

Utställningen pågår 11 juni till den 25 augusti 2021.

Forshaga kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Utställningen

För att motverka spridning av covid-19 förespråkar Forshaga kommun att man tar del av utställningshandlingarna digitalt.

Översiktsplanen finns också utställd i kommunhuset och torget i Forshaga lärcenter under utställningstiden. Tänk på att följa de restriktioner som gäller för att vistas i lokalerna.

Den som inte har möjlighet att ta del av planhandlingar via webben är välkommen att kontakta kommunen via telefon 054 - 17 20 00 för att få planförslaget skickat till sig.

Synpunkter och förslag

Synpunkter lämnar du enklast via synpunktsformulär nedan.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till: kommun@forshaga.se,
eller via post till: Forshaga kommun, Kommunledningskontoret, Box 93, 667 22 Forshaga.
Märk gärna brevet eller e-postmeddelandet med ”Översiktsplan”.

Digitala dialogmöten

19 augusti klockan 17-18 och 20 augusti klockan 13-14

För att kunna delta vid något av de digitala dialogmötena behöver du anmäla dig i förhand genom att skicka e-post till kommun@forshaga.se.

Forshagas nya översiktsplan

En översiktsplan är ett omfattande dokument med övergripande strategier för hur kommunen ska utvecklas. En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Genom ett antal dialoger och via vår webbplats har vi tagit fram ett förslag till översiktsplan, där du kan se var vi föreslår att exempelvis nya bostadsområden, industrier och gång- och cykelvägar ska ligga i framtiden. Förslaget har nu varit ute på samråd, där du som invånare fått tycka till.

Under hösten kommer alla synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse. När justeringar gjorts ställs översiktsplanen ut för granskning vilket innebär ytterligare en chans att tycka till om förslaget. Därefter revideras översiktsplanen en sista gång före beslut om antagande av kommunfullmäktige.


Vi vill att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt hållbart sätt

Genom en bra planering skapar vi förutsättningar för att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs.

Det som är viktigt i sammanhanget är att en översiktsplan är en del av en demokratisk process där din åsikt naturligtvis ska höras tillsammans med alla övriga invånares.

Allt fler väljer att flytta till Forshaga Kommun och vi har ett mål att växa med 50 invånare årligen. Detta, och om befolkningsprognoser håller i sig, innebär att vi är 1000 fler invånare 2040. Vi behöver därför planera för nya bostäder och annan service som exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Vi behöver också planera för hur mark ska användas för att ge plats för nya arbetsplatser, för handel och vägar. Ju fler vi blir desto viktigare är det också att det finns tillgång till samhällsservice, rekreation och tillgång till natur. Parallellt med att vi blir fler kommer antalet resor att öka, vilket innebär att vi måste planera för bilåkande, kollektivtrafik, cykel och gång.

Fem vägledande principer för den fysiska utvecklingen

 1. Visa älven
 2. Hela kommunen ska med
 3. Bygg vidare på det unika
 4. Utveckla på ett ansvarsfullt sätt
 5. Skapa mötesplatser

Läs mer om principerna och titta gärna på kartan som visar utvecklingsstrategin geografiskt. Strategierna är ett uttryck för vad politiker och invånare lyft i framtidsbeskrivningen av kommunen under den tidiga dialogen. Framtidsbilden som framkommer konkretiseras sedan i föreslagen markanvändning och utvecklingsområden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av