Till startsidan
Till startsidan

Översiktsplan 2040

Vi har ett mål att växa med 50 invånare årligen och behöver därför planera och utveckla kommunen för både bostäder, samhällsservice och rekreation. Arbetet med ny översiktsplan för Forshaga kommun startade 2018 och den antogs i fullmäktige april 2022. Nu fortsätter arbetet med att genomföra det som lyfts fram i översiktsplanen.

Hur ser processen att ta fram översiktsplan ut?

 1. Ett förslag arbetas fram - invånarnas synpunkter samlas in.
 2. Samråd - chans att tycka till om förslaget,
  21 april-17 juli 2020
 3. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
 4. Utställning/granskning - ytterligare chans att tycka till om förslaget,
  11 juni - 25 augusti 2021.
 5. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
 6. Kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen, 5 april 2022.
 7. Beslut vann laga kraft 26 april 2022.

Forshagas nya översiktsplan

En översiktsplan är ett omfattande dokument med övergripande strategier för hur kommunen ska utvecklas. En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv med exempelvis nya bostadsområden, industrier och gång- och cykelvägar. Översiktsplanen har varit ute på samråd och utställning, där alla som lever och verkar i kommunen fått möjlighet att tycka till.


Vi vill att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt hållbart sätt

Genom en bra planering skapar vi förutsättningar för att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs.

Allt fler väljer att flytta till Forshaga Kommun och vi har ett mål att växa med minst 50 invånare årligen. Detta, och om målbaserade befolkningsprognoser håller i sig, innebär att vi är 1000 fler invånare 2040. Vi behöver därför planera för nya bostäder och annan service som exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Vi behöver också planera för hur mark ska användas för att ge plats för nya arbetsplatser, för handel och vägar. Ju fler vi blir desto viktigare är det också att det finns tillgång till samhällsservice, rekreation och tillgång till natur. Parallellt med att vi blir fler kommer antalet resor att öka, vilket innebär att vi måste planera för bilåkande, kollektivtrafik, cykel och gång.

Fem vägledande principer för den fysiska utvecklingen

Strategierna är ett uttryck för vad politiker och invånare lyft i framtidsbeskrivningen av kommunen under den tidiga dialogen vid framtagande av översiktsplanen. Framtidsbilden som framkommer konkretiseras sedan i föreslagen markanvändning (karta 2) och utvecklingsområden i den nya översiktsplanen.

 1. Visa älven
 2. Hela kommunen ska med
 3. Bygg vidare på det unika
 4. Utveckla på ett ansvarsfullt sätt
 5. Skapa mötesplatser

Läs gärna mer om principerna i översiktsplanen och titta gärna på kartan (karta 1) som visar utvecklingsstrategin geografiskt.

Miljökonsekvensbeskrivning – MKB

I miljökonsekvensbeskrivningen kan man läsa om konsekvenserna av kommunens ställningstaganden och är en del av den strategiska miljöbedömningen.

Den särskilda sammanställningen sammanfattar den strategiska miljöbedömningen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av