Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2022-05-16
Störning Klarälvsbanan 17 maj
Planerat arbete med installation/montering av cykelräknare som sker norr om överfarten gamla vägen mot Deje gör framkomligheten där begränsad.
Läs mer om Störning Klarälvsbanan 17 maj

Planprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan görs det i enlighet med ett förlopp som har till syfte att säkra insyn för berörda, få fram bra underlag för beslut samt att förankra förslaget.

Regler från 1 januari 2015

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande.

Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarande, vilket beskrivs mer ingående nedan. Övriga förfarande presenteras kortfattat, med hänvisning till Boverkets hemsida för mer detaljer.

För planer som startat före de nya reglerna trädde i kraft, det vill säga före 1 januari 2015, gäller fortfarande de regler som gällde när planen startades.

Standardförfarande

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan:
- är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande,
- inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,
- inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

De olika stegen i ett standardförfarande är följande: Samråd, Underrättelse, Granskning, Granskningsutlåtande, Antagande och Laga kraft.

Under förutsättning att kriterierna för standardförfarande är uppfyllda samt att planförslaget godkänns av samrådskretsen, är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg: Godkänt förslag i samråd, Antagande, Laga kraft.

Samråd
Här presenterar kommunen ett förslag till detaljplan samt vilket förfarande man avser att använda. Samråd sker med bl.a länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och boende som berörs. När samrådet är genomfört kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Vid standardförfarandet är det tillräckligt att kommunen framför synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet, tillsammans med de synpunkter som har kommit fram under granskningen.

Underrättelse och granskning
Efter samrådet och eventuella justeringar, ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under två veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta de som berörs av förslaget, ex. sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet, för eventuella synpunkter. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen, ska skriftliga synpunkter lämnas in senast under granskningstiden.

Granskningsutlåtande
Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkterna i ett granskningsutlåtande, tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Även synpunkter från samrådet inkluderas här. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda informeras om detta genom granskningsutlåtandet.

Antagande
En detaljplan antas av kommunfullmäktige, men beslutanderätten kan i vissa fall överlåtas till miljö- och byggnämnden. När detaljplanen är antagen meddelar kommunen detta till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommuner och organ som är berörda samt till de som lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Laga kraft
Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet, eller att länsstyrelsen valt att överpröva beslutet.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget:
- inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande,
- är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,
- kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Stegen som ingår i ett utökat förfarande är Kungörelse, Samråd, Samrådsredogörelse, Underrättelse, Granskning, Granskningsutlåtande, Antagande och Laga kraft. Mer information om denna process hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordnat förfarande

Syftet med ett samordnat förfarande är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar när kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg.    

Stegen som ingår i ett samordnat förfarande är Eventuellt samråd, Kungörelse/Underrättelse, Granskning, Granskningsutlåtande, Antagande och Laga kraft. Mer information om denna process hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av