Till startsidan
Till startsidan

Söka planbesked

Du ansöker om planbesked när du vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga detaljplanen. Exempelvis när det ska byggas nytt bostadsområde krävs en detaljplan. I planbeskedet får du veta om kommunen tänker ta fram en detaljplan eller inte.

Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i kommunens beslut om vilka ansökningar om planbesked som leder vidare till en detaljplan.

Du är välkommen att kontakta kommunen för en tidig dialog om din idé kring bebyggelseutveckling innan du söker planbesked. Om du vill gå vidare med din idé så får du göra en ansökan om planbesked. Det är vanligen en fastighetsägare eller en exploatör som söker planbesked. Kostnaden för planbesked utgår från taxa som antagits av kommunfullmäktige 2023-04-04.

När du har fått ett positivt planbesked från kommunen är du välkommen att fortsätta dialogen om planarbetet med kommunen. Det första steget brukar vara att komma överens om vem som gör vad och teckna ett plankostnadsavtal. Vanligtvis är det den som ansöker om planbeskedet eller har nytta av planen som bekostar framtagande av detaljplanen.

Besked om länsstyrelsens underlag

Den som begär ett planbesked kan begära att få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om vilket underlag som sannolikt kommer behövas för att bedöma hur det senare framtagna planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. Länsstyrelsens yttrande i detta skede är inte bindande.

För att sökanden ska få begära ett sådant yttrande från länsstyrelsen måste kommunen medge detta i planbeskedet. Kommunen får bara ge sitt medgivande om länsstyrelsens yttrande om planeringsunderlag kan antas främja planarbetet.

Sökande måste ange i sin ansökan om planbesked om man vill inhämta yttrande från länsstyrelsen, kommunen tar då ställning till det i beslutet om planbesked. Ett eventuellt medgivande gäller till det datum då kommunen i planbeskedet bedömt att planarbetet kommer att inledas.

Vill du läsa mer om planbesked och länstyrelsens roll i processen hittar du mer information på Boverkets hemsida: Planbesked - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kostnad för planbesked

Avgiften för planbesked beror på åtgärdens omfattning enligt tre ärendekategorier; enkel åtgärd, medelstor åtgärd och stor åtgärd. Avgiften täcker kostnader för antalet nedlagda timmar där handläggning, interna resurser och administration ingår.

Både positiva och negativa besked debiteras med 100 %.

Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses att det kräver ca 1 arbetsdag.

Begäran uppfyller något av följande kriterier:

  1. Innehåller ny- eller tillbyggnadsprojekt för max två bostäder.
  2. Projekt omfattande max 2000 m2 markareal.
  3. Verksamheter med en markareal om högst 1000 m2 bruttoarea.

Uträkning av planbesked för enkel åtgärd: 0,2 (1 arbetsdag) x PBB x N

Beräkningsexempel för positivt planbesked: 0,2 x 53500 x 0,8 = 8560 kronor, utgår ifrån PBB som gäller för år 2023.

Medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller kriterierna för enkel åtgärd och som inte uppfyller kriterierna för stor åtgärd. Medelstor åtgärd kräver ca 2 arbetsdagar.

Uträkning av planbesked för medelstor åtgärd: 0,4 x PBB x N

Beräkningsexempel för positivt planbesked: 0,4 x 53500 x 0,8 = 17120 kronor, utgår från PBB som gäller för år 2023.

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses att det kräver ca 3 arbetsdagar för att hantera ärende om planbesked. Begäran uppfyller något av följande kriterier:

  1. Bostadsprojekt omfattande mer än 10000 m2 markareal.
  2. Verksamhetsprojekt omfattande mer än 3000m2 bruttoarea.
  3. Projekt som antas kan innebära betydande miljöpåverkan.

Uträkning av planbesked för stor åtgärd: 0,6 x PBB x N

Beräkningsexempel för positivt planbesked: 0,6 x 53500 x 0,8 = 25680 kronor, utgår från PBB som gäller för år 2023.

Planbeskedets arbetsgång

Gör en ansökan om planbesked (e-tjänst).

När en ansökan kommit in till kommunen diarieförs handlingen och skickas därefter till handläggare på Samhällsplaneringsenheten.

Handläggaren granskar begäran med hjälp av en expertgrupp bland annat utifrån kommunens översiktsplan eller fördjupade översiktsplan och områdets förhållande till juridiska gränser, naturreservat, strandskydd, riksintressen, eventuella skyddsavstånd och så vidare. Därefter görs en bedömning som skickas vidare för beslut till kommunstyrelsen.

Beslutet ska ges senast inom fyra månader efter att en komplett begäran inkommit till kommunen. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om en detaljplan ska påbörjas eller inte, de ger ett så kallat planbesked.

Beslut

Om kommunen ger ett positivt besked ska det i beskedet framgå den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Om kommunen ger ett negativt besked ska skälen till varför en detaljplan inte kommer upprättas redovisas i planbeskedet.

Beslutet skickas till den sökande. Beslutet kan inte överklagas.

I e-tjänsten för begäran om planbesked framgår vilka handlingar som ska bifogas. Med dessa handlingar får kommunen ett bra underlag och förstår vad den sökande har för syfte med planläggningen och inom vilket geografiskt område det är lokaliserat.

Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete, det ger dock ingen garanti att detaljplanen kommer antas.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av