Till startsidan
Till startsidan

Visioner och framtidsidéer

Vår vision visar riktningen - hit vill vi nå! För att nå den finns tre utpekade målområden med ett antal övergripande mål som alla kommunens verksamheter jobbar för att uppnå.

Vision

Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen
Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt
bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför.

Strategisk plan

Den strategiska planen med målområden och övergripande mål ligger till grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att alla arbetar för att nå de övergripande målen.

Tre målområden med övergripande mål

Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit kommunövergripande mål. De är en vägledning till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. De ska ha varaktighet över tid. Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, verka för att de övergripande målen uppnås.

Trygghet och kunskap för alla

  • Vi stärker allas rätt till god utbildning
  • Vi stärker rätten till ett jämlikt och värdigt liv
  • Vi främjar delaktighet genom tillgänglig och inkluderande information och dialog kring våra tjänster

Utveckling och tillväxt i harmoni

  • Vi stärker tillgången till meningsfulla, inkluderande miljöer och aktiviteter för våra invånare
  • Vi främjar allas rätt till bostad samt trygghet och säkerhet i offentliga miljöer
  • Vi främjar arbetet för en växande kommun och samverkan med näringslivet för hållbart företagande och tillväxt
  • Vi främjar minskad miljö- och klimatpåverkan

Trygg organisation, ledning och ekonomi

  • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och främjar en god hälsa, kompetens och hållbar arbetsmiljö för alla våra medarbetare
  • Vi stärker våra medarbetares förutsättningar att vara delaktiga och bidra till ständiga förbättringar
  • Vi säkerställer en långsiktigt god ekonomi för att utveckla Forshaga kommun = god ekonomisk hushållning

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av