Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Visioner och framtidsidéer

Vår vision visar riktningen - hit vill vi nå! För att nå den finns fem utpekade målområden med ett antal övergripande mål som alla kommunens verksamheter jobbar för att uppnå.

Vision

Forshaga barnkommun I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden.

 

Strategisk plan

Den strategiska planen med målområden och övergripande mål ligger till grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att alla arbetar för att nå de övergripande målen.

 

Fem målområden

Målområdena visar vilka områden som är prioriterade inom kommunen för att nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa (attraktiv kommun, trygghet och kunskap samt hållbar utveckling) och det interna (finansiellt perspektiv samt medarbetar- och arbetsgivarperspektiv).

 

Övergripande mål – vad vill vi uppnå?

Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit kommunövergripande mål. De är en vägledning till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. De ska ha varaktighet över tid. Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, verka för att de övergripande målen uppnås.

Attraktiv kommun

 • Våra invånare trivs och är stolta över sin plats.
 • Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.
 • Våra invånare har en god hälsa.
 • Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott.

Trygghet och kunskap

 • Våra barn har en bra start i livet.
 • Våra invånare känner sig trygga och säkra.
 • Våra invånare har ett livslångt lärande.
 • Våra elever har en positiv syn på skolan och undervisningen.
 • Våra äldre är nöjda med våra tjänster.

Hållbar utveckling

 • Vår kommun växer.
 • Vi har ett bra företagsklimat.
 • Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering.
 • Vi är klimatneutrala år 2030.
 • Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald.

Finansiellt perspektiv

 • Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.
 • Vi finansierar våra investeringar med egna medel.
 • Våra anläggningstillgångar är i gott skick.

Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv

 • Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag.
 • Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap.
 • Vi är en attraktiv arbetsgivare.
 • Våra medarbetare har en god hälsa.
 • Vår jämställdhet och mångfald ökar.

 

Genomförande

Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker främst genom åtaganden som formulerats och beslutats i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige. Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Hur detta går till sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen. Liknande verksamhetsplaner tas också fram på enhetsnivå. Utgångspunkten är alltid vår gemensamma värdegrund.

 

Uppföljning och effekt

I uppföljningen av målen ser vi resultat och effekter och det blir även tydligt vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver. Nya åtaganden tas fram och måtten ses över inför kommande budgetperiod.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-07-16 av

Sidan uppdaterad:

2020-07-16