Till startsidan
Till startsidan

Skolresor och skolskjuts inom grundskolan

Från och med läsåret 2024/2025 måste alla som har behov av skolskjuts inom i kommunens grundskolor ansöka om det, även du som har skolskjuts idag.

Ansökan är öppen från 1 februari till och med 1 april.

Tänk på att:

  • Om ansökan inkommer efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.
  • En ansökan ska skickas in även om eleven har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kan inkomma under hela läsåret, eleven får då ett angivet datum när start för skolskjuts kan ske.
  • Alla elever som är i behov av skolskjuts inom grundskolan och anpassad grundskola ska ansöka om skolskjuts.
  • Ansökan om skolskjuts behöver göras inför varje nytt läsår.

 

En elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång, men måste fortfarande ansöka om det. Avståndet beräknas mellan hemmet och skolan, och följande avstånd gäller:

  • Förskoleklass 3 km
  • Skolår 1-3 3 km
  • Skolår 4-6 3 km
  • Skolår 7-9 5 km

Elevens färdväg från hemmet till aktuell hållplats/uppsamlingsställe får inte överstiga två (2) kilometer. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven finns på hållplats i god tid på morgonen

Med skolväg menas den kortaste användbara väg mellan folkbokföringsadress och den skola dit eleven hänvisats för sin skolgång. Hänsyn ska tas så att husgrupperingar (inom tätort) såsom kvarter eller område, med samlad typ av bebyggelse, inte delas av avståndsgräns till skola och/eller hållplats. I sådant fall har kommunen rätt att flytta avståndsgränsen, även om kilometeravståndet överskrids, så att naturliga gränser kan bestämmas.

Ditt barn kan i vissa fall få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsvariation, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn får skolskjuts.

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts till och från fritidshem. Det innebär till exempel att elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på fritidshem i anslutning till skolan är inte berättigad till skolskjuts från fritidshemmet till bostaden.

Eleverna ska färdas trafiksäkert och alla fordon har bilbälten och alkolås. Det är bältestvång på bussarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska hålla koll på att skolskjutsreglerna efterlevs och vara informerad om de olika trafikmiljöer som barnen vistas i. Det är för att kunna göra förbättringar om det behövs.

Föräldrar som har barn som åker skolskjuts kan lämna synpunkter och klagomål på flera sätt. Antingen till de som kör bussarna, direkt till barn- och utbildningsförvaltningen eller genom att skapa ett kundärende på Värmlandstrafiks hemsida.

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Elever som har valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat dem, har rätt till skolskjuts enligt Forshaga kommuns grundregler, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-02-26