Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Uppdaterad 2020-09-23. Fram till och med 28 september är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Bygga utan bygglov, anmälningsplikt

I den nya plan- och bygglagen finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggnämnden. Det är inte längre så att en åtgärd kan kräva både bygglov och bygganmälan.

Åtgärder som inte kräver lov men som kräver en anmälan och ett tillstånd i form av ett startbesked är följande:  

 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför planlagt område, som inte är
  a) en komplementbyggnad, eller
  b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

 • en ändring av en byggnad, om ändringen berör konstruktionen av byggnadens bärande delar eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader

 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt (anmäls till miljökontoret)

 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kapitlet 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter

 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket 2–5 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

 • ett eller flera attefallshus på totalt maximalt 25 kvm för komplementbyggnader och 30 kvm för komplementbostadshus (gäller som komplement till ett en- eller tvåbostadshus)

 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvm (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus)

 • bygga högst två takkupor (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus)

 • inreda ytterligare en bostad (gäller om du har ett enbostadshus).

Anmälningsblankett hittar du bland våra e-tjänster och blanketter under rubriken "Dokument" här på sidan. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-05-27 av