Till startsidan
Till startsidan

Strandskydd

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Ändringar i strandskyddsreglerna trädde i kraft 2009 och 2010. Regeringen ville med dessa ändringar öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet och främja utvecklingen i landsbygdsområden.

2014 skedde ytterligare ändringar. De nya reglerna som trädde i kraft den 1 september 2014 ger länsstyrelserna möjligheten att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Läs mer om strandskydd på Boverkets webbplats.

Våren 2013 tillsatte regeringen Strandskyddsdelegationen, som är en nationell arena för samverkan, utbyte av erfarenheter och dialog om tillämpningen av reglerna för strandskydd.

På regeringskansliets webbplats kan du ta del av Strandskyddsdelegationens slutrapport "Strandskyddet i praktiken"

Vad innebär strandskyddet?

Generellt kan man säga att strandskyddet gäller inom 100 meter från sjöar och andra vattendrag. Vid vissa sjöar gäller utökat strandskydd upp till 300 meter. Detta innebär att du inte får förändra naturen och miljön så att det påverkar växt- och djurliv inom denna zon, utan att ha fått en dispens från kommunen. Om du exempelvis ska bygga något, gräva, schakta, anlägga gräsmatta med mera så måste du ansöka om strandskyddsdispens hos din kommun. Dispens kan ges från kommunen om du har ett giltigt skäl till att göra din åtgärd, enligt strandskyddslagstiftningen som finns i miljöbalken.

Kontakta alltid kommunen innan du tänker göra en åtgärd inom strandskyddat område, eller om du är osäker. Strandskyddet gäller även om du äger marken själv.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av