Till startsidan
Till startsidan

Riva, rivningslov

Vill du riva en byggnad inom detaljplan söker du rivningslov. Utanför planlagt område räcker det oftast med en rivningsanmälan.

Rivningslov

För att riva/flytta en hel eller en del av en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov.

I rivningslovet prövas om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmelser.

Till rivningslovsansökan bör normalt bifogas följande handlingar:

 • Rivningsplan
 • Situationsplan, normalt i skala 1:400
 • Fasadritning i skala 1:100 ska bifogas vid behov.
  Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningen.

Anmälan

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov, krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden istället för ett rivningslov.

Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är:

 • En komplementbyggnad
 • Ett bygglovsbefriat skärmtak
 • En liten tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse som inte kräver bygglov
 • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring eller
 • En byggnad som är avsedd för totalförsvaret och är hemlig.

För utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs ingen anmälan.

Om det uppkommer rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken krävs det anmälan vid:

 • Ändring av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Till anmälan bör normalt bifogas följande handlingar:

 • Rivningsplan
 • Situationsplan (tomtkarta med dess byggnader och omgivning ovanifrån), normalt i skala 1:400
 • Fasadritning i skala 1:100 ska bifogas vid behov.
  Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningen.

Rivningsplan

Rivningsplanen är en plan som beskriver hur rivningsmaterialet ska hanteras. Byggnämnden måste ha godkänt rivningsplanen innan rivningsarbetena får påbörjas.
 
Rivningsplanen ska visa hur farliga och miljöskadliga material tas om hand, hur bygg- och rivningsmaterial sorteras och så långt som möjligt återbrukas och återvinns. Rivningsplanen ska grundas på en kontroll, som det ligger i byggherrens eget intresse att upprätta. I kontrollen identifieras först farliga och miljöskadliga material och miljöriktig hantering av dessa anges.
 
Därefter identifieras och väljs en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar i prioritetsordning:

 • Material för återbruk
 • Material för återvinning
 • Material för energiutvinning

Deponeringsandelen bör bli så liten som möjligt.

I en rivningsplan redovisas (med kontrollen som grund):

 • Vilka byggnadsdelar som ska återbrukas
 • Hur rivningsmaterialet kommer att sorteras och återvinnas var för sig
 • Hur farligt och miljöskadligt material tas om hand och utrotningsmetod då bekämpning av ohyra fordras
 • Hur rivningsarbetet ska utföras
 • Risker och skyddsåtgärder
 • Transport- och arbetsorganisation.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av