Till startsidan
Till startsidan

Mur och plank

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för att bygga plank och murar. Lagen anger dock inga definitioner och gränser för vad som skiljer plank, murar, stängsel, staket och kantstöd från varandra. Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors har därför fastställt följande regler som stöd till tolkning av lagen.

Höjden på staket, stängsel, murar och plank räknas alltid från den befintliga
marknivån (mot gata eller mot granne), upp till den högsta nivån oavsett hur
högt en eventuell överliggare sitter i förhållande till resten av konstruktionen.
Detta gäller även då en stödmur byggs i syfte att göra en markuppfyllnad och då
man bygger staket ovanpå en stödmur.

Strandskyddsdispens kan krävas om staket, stängsel, mur och plank placeras inom
strandskyddat område.

Staket

Ett staket upp till och med 1,0 meter kräver inte bygglov, oavsett material och
täthet (särskilda regler gäller för murar).

Plank

Alla ”staket” högre än 1,0 meter räknas som plank och kräver bygglov, oavsett
material och täthet (särskilda regler gäller för murar).

Stängsel

Ett stängsel (gunnebo) upp till och med 1,0 meter kräver inte bygglov.
Stängsel får sättas upp vid industrier och vissa verksamheter utan bygglov.
Hundgårdar för eget bruk får sättas upp på tomten utan bygglov. Avståndet från
tomtgränsen ska vara 4,5 meter.

Murar

Bygglov krävs för mur/stödmur som är högre än 0,5 meter, oavsett om den är
motfylld på ena sidan eller helt fristående.

Trafiksäkerhet

Vid gatukorsningar, korsningar mellan gata och cykelväg samt vid tomtutfarter
kan staket, mur och plank försämra sikten och därmed trafiksäkerheten. Inom
sikttrianglar enligt nedanstående figur får mur, plank och staket uppföras till
högst 0,8 meter över vägbanan.

Figur som visar gatukorsning samt korsning gata/cykelväg samt tomtutfart

Bygglovsfritt plank enligt plan- och bygglagen

Inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse, får skyddade uteplatser
med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter anordnas. Planket eller
muren får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset och inte närmre
gränsen än 4,5 meter. Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen
bebyggelse är det tillåtet att bygga murar och plank i omedelbar närhet
av bostadshuset, men minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om plank, staket eller
mur uppförs närmre än 4,5 meter till tomtgräns eller i tomtgränsen, ska alltid
all byggnation ske på egen fastighet, även grundläggningen. Då det placeras i
tomtgräns ska berörda fastighetsägare vara överens.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av