Till startsidan
Till startsidan

Detaljplan för Solåsen, Munkfors 9:6 och del av Munkfors 9:35, Munkfors

Munkfors kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Solåsen, Munkfors 9:6 och del av Munkfors 9:35, Munkfors. Miljö och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommun har den 21 september 2023 beslutat att detaljplanen ska samrådas enligt Plan och bygglagen 5 kap 7 §.

Planområdet är beläget i centrala Munkfors och omfattar cirka en och en halv hektar. Området avgränsas i öster av riksväg 62, i väster av Tallåsvägen, i söder av Munkfors vårdcentral och i norr av Munkfors resecentrum.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en mer flexibel användning för den byggnad och mark som idag är planlagt som allmänt ändamål. Detta uppnås genom att ändra användningen från allmänt ändamål (A) till bostäder och centrum (BC). Vidare ska planen möjliggöra för en infart till både trygghetsboendet i norr och busstationen norr om området.

Detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget bedöms inte vara helt förenligt med kommunens översiktsplan då det i översiktsplanen står att nybyggnation av bostäder inte rekommenderas inom en zon på 100 meter från riksväg 62. Därmed görs den sammantagna bedömningen att planförslaget inte har stöd i översiktsplanen varför en detaljplaneläggning behöver föregås av ett så kallat utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § i Plan- och bygglagen.

Handlingar gällande detaljplaneförslaget finns tillgängliga på på vår webbplats och i kommunhuset.

Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara samhällsplaneringsenheten tillhanda senast den 1 maj 2024 till:

Forshaga kommun
Kommunledningskontoret
Box 93 667 22 FORSHAGA

eller via epost: plan@forshaga.se ange följande i ämnesraden: Dnr: MBNG/2024:33

Miljö- och byggförvaltningen

Kontakt

Om ni önskar ytterligare information om detaljplaneförslaget kontakta:

Isabella Netz, stadsarkitekt
e-post: isabella.netz99@forshaga.se
telefon: 054-202 12 20

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av