Till startsidan
Till startsidan

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre 200 Yh poäng, 2 år halvfart, distans

Utbildningen leder till kompetens att ge kvalificerad vård och omsorg till äldre personer med stort vårdbehov. Den ger dig goda möjligheter att utvecklas i din roll som specialiserad undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i komplexa vårdsituationer. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som specialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter äldre personer med stora vårdbehov och deras anhöriga.

Arbetsmarknad

Behovet av kvalificerad personal inom vård och omsorg av äldre är stort och förväntas öka framöver. Äldre personer ökar i befolkningen och utveckling av nya arbetssätt och nationella riktlinjer inom området leder till ökade krav på den personal som arbetar nära den äldre personen att ge funktionsbevarande omsorg och rehabilitering utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Då utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet säkerställs att den leder till efterfrågad kompetens i vård- och omsorgsverksamheterna. 

Yrkesroll och kompetens

Utbildningen leder fram till yrkesrollen specialiserad undersköterska inom vård och omsorg av äldre.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • Arbeta för funktionsbevarande omsorg och rehabilitering av äldre utifrån ett salutogent förhållningssätt.
  • Skapa förutsättningar för att ge kvalificerad vård och omsorg av äldre vid äldrepsykiatriska sjukdomar och tillstånd.
  • Självständigt och genom samarbete inom det multiprofessionella teamet ge kvalificerad vård och omsorg till äldre i enlighet med författningar, nationella riktlinjer och kvalitetsregister.
  • Planera för och ge personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt i arbetet kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer.
  • Genomföra palliativ vård av äldre i livets slutskede och arbeta i enlighet med palliativ värdefilosofi och kulturkompetens.
  • Dokumentera, utvärdera och kvalitetssäkra vård och omsorg av äldre samt att vägleda kollegor i omvårdnadsarbetet.
  • Främja lärande och professionell utveckling inom verksamheten, arbeta målstyrt och bidra till att utveckla kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap.
  • Arbeta för införandet och användandet av digitala tjänster och välfärdsteknik i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet.
 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av